Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rozsah a obsah výučby

1. Učebný plán vzdelávacieho programu Doplňujúce pedagogické štúdium

A.    Základný modul doplňujúceho pedagogického štúdia

Semester

Názov predmetu  

Skratka predmetu 

Rozsah VH

Prvý

Základy psychológie a psychológia osobnosti

ZPPO

12

Prvý

Všeobecná pedagogika

VsPg

10

Prvý

Ontogenetická psychológia

OntPsy

10

Prvý

Teória výchovy

TeVy

10

Prvý

Všeobecná didaktika

VsDi

12

Prvý

Manažment a legislatíva školstva

MLŠ

10

Prvý

Emocionálny a sociálny vývin osobnosti

ESVO

10

Druhý

Poruchy psychického vývinu

PPV

10

Druhý

Psychologické aspekty učenia a rozvoj tvorivosti

PAURT

12

Druhý

Sociálne aspekty učenia a zvládanie záťaže

SAUZZ

10

Druhý

Pedagogická diagnostika

PgDiag

10

Druhý

Špeciálna a inkluzívna pedagogika

ŠIP

12

Druhý

Metodológia výskumu v edukácii

MVE

10

Druhý

Sociológia výchovy a sociálna patológia

SVSP

10

Druhý

Pedagogická prax náčuvová

PgPxNa

15

 

Rozsah výučby spolu

 

163

B.   Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

B. 1 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ

Semester

Názov  predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Tretí

Didaktika vyučovacieho predmetu

 

20

Tretí

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

 

Rozsah výučby spolu

 

45

 

B. 2 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ

Semester

Názov  predmetu

 Skratka predmetu

 Rozsah VH

Tretí

Didaktika voľného času

DVČ

10

Tretí

Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít

TOVA

10

Tretí

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

 

Rozsah výučby spolu

 

45

                     

B. 3 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent

 Semester

Názor predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Tretí

Pedagogický asistent v praxi

PgAPx

10

Tretí

Inkluzívne vzdelávanie

IV

10

Tretí

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

 

Rozsah výučby spolu

 

45

 

B. 4 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy

Semester

Názov predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Tretí

Didaktika odborného výcviku

DOV

20

Tretí

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

 

Rozsah výučby spolu

 

45


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici