Školné

  • Výška školného za vzdelávací program Doplňujúce pedagogické štúdium je pre každý kurz kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná pre 30 účastníkov vzdelávania na sumu 390 € za semester štúdia. Spresnená bude po zapísaní sa na štúdium podľa počtu nastúpených uchádzačov a počtu odborne zameraných didaktík, ktoré budú v priebehu štúdia absolvovať. 

UMB poskytuje svojim študentom denného štúdia inžinierskych a magisterských neučiteľských programov počas súbežného štúdia DPŠ zľavu 30 € z vykalkulovanej sumy za semester. 

V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky. Upozornenie: cena školného zahŕňa absolvovanie jednej predmetovej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, alebo didaktiky voľného času, alebo didaktiky odborného výcviku, alebo inkluzívneho vzdelávania), ďalšia didaktika je za samostatnú úhradu.