Podmienky prijatia

Na vzdelávací program Doplňujúce pedagogické štúdium sa môžu prihlásiť nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a potenciálni pedagogickí zamestnanci, absolventi a študenti vysokých škôl neučiteľských študijných odborov.

  • Na DPŠ pre učiteľa  akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov sa môžu prihlásiť absolventi, prípadne študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov len k tým študijným odborom a programom, ktoré má UMB akreditované. Záujemca ich môže nájsť na: https://www.umb.sk/studium/dokumenty/akreditovane-studijne-programy.html
  • Na DPŠ pre vychovávateľa a pedagogického asistenta sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
  • Na DPŠ pre majstra odbornej výchovy sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí majú výučný list, prípadne absolvovali praktickú maturitnú skúšku.

Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú uchádzači o štúdium DPŠ mailom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení oznámenia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým uchádzačom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje v odôvodnených prípadoch uhradiť školné v dvoch splátkach na základe písomnej žiadosti, doručenej najmenej 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti úhrady školného.