Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Doplňujúce pedagogické štúdium

Dopňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) je štruktúrované do modulov a na základný modul DPŠ nadväzujú rozširujúce moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca. DPŠ sa realizuje v Banskej Bystrici a v Žiline.

Vo vzdelávacom programe DPŠ môžu záujemcovia získať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé  kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca. Podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a štátnicových predmetov môžu získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

 

Podmienky prijatia

Na DPŠ sa môžu prihlásiť nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a potenciálni pedagogickí zamestnanci, absolventi a študenti vysokých škôl neučiteľských študijných odborov.

  • Na DPŠ pre učiteľa  akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov sa môžu prihlásiť absolventi, prípadne študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov len k tým študijným odborom a programom, ktoré má UMB akreditované. Záujemca ich môže nájsť na: https://www.umb.sk/studium/dokumenty/akreditovane-studijne-programy.html
  • Na DPŠ pre vychovávateľa a pedagogického asistenta sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.
  • Na DPŠ pre majstra odbornej výchovy sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ktorí majú výučný list, prípadne absolvovali praktickú maturitnú skúšku.

Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú uchádzači o štúdium DPŠ mailom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení oznámenia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým uchádzačom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia.

 

Školné

  • Výška školného za vzdelávací program Doplňujúce pedagogické štúdium je pre každý kurz kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná pre 30 účastníkov vzdelávania na sumu 390 € za semester štúdia. Spresnená bude po zapísaní sa na štúdium podľa počtu nastúpených uchádzačov a počtu odborne zameraných didaktík, ktoré budú v priebehu štúdia absolvovať. UMB poskytuje svojim študentom denného štúdia inžinierskych a magisterských neučiteľských programov počas súbežného štúdia DPŠ zľavu 30 € z vykalkulovanej sumy za semester.
  • V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky. Upozornenie: cena školného zahŕňa absolvovanie jednej predmetovej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, alebo didaktiky voľného času, alebo didaktiky odborného výcviku, alebo inkluzívneho vzdelávania), ďalšia didaktika je za samostatnú úhradu.

Kontakty

Gestorka: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

mobil: 0907 999 639 e-mail: dps.umb@umb.sk

 

Referent: Mgr. Jana Štefániková

mobil: 0907 790 706 e-mail: dps.umb@umb.sk

 

Svoje otázky môžete písať na e-mail dps.umb@umb.sk