Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Vzdelávací program DPŠ je štruktúrovaný do modulov (ucelených, časových a obsahových vzdelávacích častí vzdelávacieho programu). Na základný modul DPŠ nadväzujú rozširujúce moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca (pre učiteľa, pre vychovávateľa, pre pedagogického asistenta, pre majstra odbornej výchovy). Realizovaný je v Banskej Bystrici a v Žiline.

Vo vzdelávacom programe DPŠ môžu záujemcovia získať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé  kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca. Podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a štátnicových predmetov môžu získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov (matematiky, fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, jazyka slovenského, nemeckého, anglického, ruského, francúzskeho, španielskeho, histórie, filozofie, etickej výchovy, telesnej výchovy);
  • učiteľ umeleckých predmetov (výtvarnej výchovy) na druhom stupni ZŠ a na stredných školách;
  • učiteľ profesijných (odborných) predmetov na stredných školách (predmetov ekonomického, pedagogického, psychologického zamerania);
  • vychovávateľ v školských kluboch detí, v stredoškolských internátoch a v centrách voľného času pre oblasť spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu a turistiky, kultúry a umenia;
  • pedagogický asistent učiteľa, vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy;
  • majster odbornej výchovy.