https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

UCHÁDZAČ

Prihlasovanie otvorené od 15. 11. 2021.

Doplňujúcim pedagogickým štúdiom získavajú absolventi vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných odboroch pedagogickú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ, pedagogický asistent.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dvoch vzdelávacích programoch:

  1. Doplňujúce pedagogické štúdium  ̶  ako trojsemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca (učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, majster odborného výcviku).
  2. Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia  ̶  ako jednosemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre ďalšiu kategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, majster odborného výcviku).

Garantka DPŠ: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

Gestorka DPŠ: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

Forma štúdia: Externá forma výlučne cez víkendy. Súčasťou štúdia je aj samostatné štúdium a príprava účastníkov na plnenie podmienok absolvovania predmetov a požiadaviek na skúšky, prax, tvorba a obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška. Po úspešnom vykonaní obhajoby záverečnej práce a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky bude absolventovi kvalifikačného vzdelávania vydané vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní.

Podmienky prijatia: Základnou podmienkou prijatia je ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého (Bc.) alebo druhého stupňa (Mgr., Ing.) v neučiteľských študijných programoch, resp. štúdium v dennej forme  druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v neučiteľských študijných  programoch. Dôležité upozornenie: Absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.) môžu byť prijatí len na zameranie vychovávateľ alebo pedagogický asistent.

Podmienky prijatia na Rozširujúce moduly DPŠ je absolvovanie Základného modulu DPŠ (aj na inej VŠ). Absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia v minulosti pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť. 

Poplatok za štúdium je 390 Eur za semester. Poplatok  za štúdium sa uhrádza až po doručení rozhodnutia o prijatí a zapísaní na štúdium.  Oznámenie o prijatí je zasielané elektronicky. Prijatí uchádzači na štúdium sú pozvaní na zápis ku štúdiu. Spôsob platby poplatku za štúdium sa realizuje výlučne bankovým prevodom.

Prijímacie konanie a prihláška

Prílohy k prihláške

Prihláška bude spustená až od otvorenia prihlasovania t. j. 15. 11. 2021.