Skrátené DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v súlade s § 43 a § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  možnosť získať kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v ďalšej kategórii pedagogického zamestnanca absolvovaním rozširujúceho modulu DPŠ.

 

Odborným garantom skrátenej formy štúdia - rozširujúcich modulov DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

 

Ponúkané rozširujúce moduly DPŠ, organizované UMB v Banskej Bystrici od septembra – októbra 2020:

  • Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ;
  • Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy;
  • Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ.

 

Informácie o podmienkach prijatia

Na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia v skrátenej forme štúdia, organizovaného UMB v Banskej Bystrici, sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov, ktorí v minulosti absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium pre inú pedagogickú kategóriu.

 

Informácie o rozsahu a obsahu rozširujúceho modulu DPŠ

Štúdium pre získanie kvalifikačného predpokladu v skrátenej forme štúdia trvá jeden semester. Výučba prebieha cez víkendy, čím chce UMB v Banskej Bystriciumožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom. Výučba je v rozsahu 40 vyučovacích hodín. Tvorí ju výučba príslušnej didaktiky a pedagogická prax v príslušnej výchovno-vzdelávacej inštitúcii.

Štúdium rozširujúceho modulu DPŠ v skrátenej forme štúdia je ukončené záverečnou skúškou pozostávajúcou z obhajoby záverečnej práce a príslušnej didaktiky podľa zamerania frekventanta. Dokladom o absolvovaní rozširujúceho modulu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie o kvalifikačnom vzdelávaní pre konkrétnu kategóriu pedagogického zamestnanca (vychovávateľa, majstra odbornej výchov, učiteľa).

 

Miesto realizácie DPŠ

Vzdelávanie je organizované v Banskej Bystrici.

 

Informácie o školnom

Výška školného je kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná na 200 €.

V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky.

 

Informácie o prihlasovaní

Prihlasovanie na rozširujúce moduly DPŠ je možné do 23. augusta 2020. Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok dostanú prihlásení záujemcovia e-mailom  rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Prijatým záujemcom budú  následne poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu, o výške školného a termíne jeho uhradenia.

 

Kontakt:

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie