Školné za DPŠ

Výška školného za DPŠ je pre každý kurz kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná pre 25 účastníkov vzdelávania na sumu 360 eur za semester štúdia. Upresnená bude po ukončení prihlasovania sa na štúdium podľa počtu prijatých uchádzačov a počtu odborne zameraných didaktík, ktoré budú v priebehu štúdia absolvovať.

UMB poskytuje študentom inžinierskych a magisterských neučiteľských odborov počas súbežného štúdia DPŠ zľavu 30 eur z vykalkulovanej sumy za semester.

V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky. Upozornenie: cena školného zahŕňa absolvovanie jednej predmetovej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, alebo didaktiky voľného času, alebo didaktiky odborného výcviku), ďalšie didaktiky budú za samostatnú úhradu.