Školné za DPŠ

Výška školného za úplné DPŠ je pre každý kurz kalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná pre 30 účastníkov vzdelávania na sumu 390 € za semester štúdia. Upresnená bude po ukončení prihlasovania sa na štúdium podľa počtu prijatých uchádzačov a počtu odborne zameraných didaktík, ktoré budú v priebehu štúdia absolvovať. 


UMB poskytuje svojim študentom inžinierskych a magisterských neučiteľských odborov počas súbežného štúdia DPŠ zľavu 30 € z vykalkulovanej sumy za semester. 


V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky. Upozornenie: cena školného zahŕňa absolvovanie jednej predmetovej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, alebo didaktiky voľného času, alebo didaktiky odborného výcviku, alebo inkluzívneho vzdelávania), ďalšie didaktiky sú za samostatnú úhradu.

 

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie