Rozsah a obsah výučby DPŠ

Štúdium pre získanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Výučba prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výučby a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom. Je organizovaná kombinovaným spôsobom – ako priama a dištančná. Rozsah výučby je závislý od programu DPŠ nasledovne:

  • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre učiteľov: 130 VH priamej výučby, 30 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
  • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre vychovávateľov: 130 VH priamej výučby, 30 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
  • DPŠ na získanie pedagogickej spôsobilosti pre pedagogických asistentov: DPŠ pre pedagogických asistentov: 166 VH priamej výučby, 34 VH dištančne, 40 VH pedagogickej praxe;
  • skrátené DPŠ na rozšírenie pedagogickej spôsobilosti absolventov DPŠ: 20 VH príslušnej didaktiky (didaktiky voľného času alebo didaktiky odborného výcviku).

Obsah vzdelávania tvoria predmety všeobecného pedagogicko-psychologického základu, odborno-didaktické predmety (podľa absolvovaného študijného odboru vzdelávajúceho sa a jeho zamerania na konkrétne získanie pedagogickej spôsobilosti pre vybranú kategóriu pedagogického zamestnanca) a pedagogická prax (náčuvová a výstupová).

Pedagogickú prax absolvujú účastníci DPŠ pod vedením cvičných učiteľov na základných školách, na stredných školách, v centrách voľného času (ďalej CVČ) na základe zmlúv o spolupráci pri zabezpečení pedagogickej praxe medzi UMB a školou, prípadne CVČ ktorej prax absolvujú.

DPŠ je ukončené záverečnou skúškou pozostávajúcou z obhajoby záverečnej práce, skúšky z pedagogiky, psychológie a príslušnej didaktiky (didaktiky vyučovacích predmetov, didaktiky voľného času, didaktiky odborného výcviku) podľa zamerania frekventanta. Dokladom o absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti pre konkrétnu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Miesto realizácie DPŠ

Vzdelávanie je okrem skráteného DPŠ organizované v dvoch strediskách − v Banskej Bystrici a v Žiline.