Ponúkané programy DPŠ

Ponúkané programy DPŠ, organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici:

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
  • skrátené doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie ich pedagogického kompetenčného profilu pre aktuálne pracovné zaradenie.

Záujemcovia môžu doplňujúcim pedagogickým štúdiom, organizovaným UMB, podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a štátnicových predmetov získať pedagogickú spôsobilosť pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

  • učiteľov akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov (matematiky, fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, jazyka slovenského, nemeckého, anglického, francúzskeho, španielskeho, histórie, filozofie, etickej výchovy), umeleckých predmetov (výtvarnej výchovy) na druhom stupni ZŠ a na stredných školách a profesijných (odborných) predmetov na stredných školách (predmetov ekonomického, pedagogického, psychologického, právneho, environmentálneho a ekologického zamerania);
  • vychovávateľov v stredoškolských internátoch a centrách voľného času pre oblasť spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu a turistiky, kultúry a umenia;
  • pedagogických asistentov učiteľa na druhom stupni ZŠ, vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchove.