Ponúkané programy DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka na štúdium:

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
  • rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ;
  • rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy;
  • rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ;
  • rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent.

 

Záujemcovia môžu doplňujúcim pedagogickým štúdiom, organizovaným UMB, podľa absolvovaného študijného odboru v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia a štátnicových predmetov získať kvalifikačný predpoklad pracovnej činnosti pre nasledovné kategórie pedagogických zamestnancov:

  • učiteľov akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov (matematiky, fyziky, chémie, informatiky, geografie, biológie, jazyka slovenského, nemeckého, anglického, ruského, francúzskeho, španielskeho, histórie, filozofie, etickej výchovy, telesnej výchovy), umeleckých predmetov (výtvarnej výchovy) na druhom stupni ZŠ a na stredných školách a profesijných (odborných) predmetov na stredných školách (predmetov ekonomického, pedagogického, psychologického zamerania);
  • vychovávateľov v školských kluboch a v stredoškolských internátoch a v centrách voľného času pre oblasť spoločenských vied, prírodných vied, techniky, telesnej výchovy, športu a turistiky, kultúry a umenia;
  • pedagogických asistentov učiteľa, vychovávateľa, prípadne majstra odbornej výchovy.

 

 

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie