Podmienky prijatia na DPŠ

 

Na doplňujúce pedagogické štúdium, organizované UMB, sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia (pre študijný program DPŠ pre vychovávateľov a DPŠ pre pedagogických asistentov) neučiteľských študijných odborov. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov môžu študovať absolventi, prípadne študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov.

Na skrátené DPŠ sa môžu prihlásiť absolventi neučiteľských študijných odborov, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, ako v súčasnosti pracujú (napr. absolvovali DPŠ pre učiteľa odborných predmetov a v súčasnosti pracujú ako vychovávateľ alebo majster odbornej výchovy).

Upozornenie: UMB organizuje DPŠ len k tým študijným odborom a programom, ktoré má akreditované. Záujemca ich môže nájsť na  webovej stránke.