Podmienky prijatia na DPŠ

Na doplňujúce pedagogické štúdium, organizované UMB, sa môžu prihlásiť absolventi minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia (pre študijný program DPŠ pre vychovávateľov a DPŠ pre pedagogických asistentov) neučiteľských študijných odborov. Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov môžu študovať absolventi, prípadne študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia neučiteľských študijných odborov.


Upozornenie: UMB organizuje DPŠ len k tým študijným odborom a programom, ktoré má akreditované. Záujemca ich môže nájsť na: https://www.umb.sk/studium/dokumenty/akreditovane-studijne-programy.html 

 

V akademickom roku 2020/2021 je plánované zahájenie výučby DPŠ v septembri – októbri 2020. Na štúdium DPŠ je možné prihlásiť sa elektronicky do 30. júna 2020. Uvedené termíny môžu byť podľa vývinu epidemiologickej situácie v prípade potreby upravené.

 

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie