Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ

Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možnosť získať pedagogickú spôsobilosť absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má v organizovaní doplňujúceho pedagogického štúdia bohaté tradície. Na výučbe participujú renomovaní profesori, docenti a odborní asistenti s mnohoročnou pedagogickou praxou, pôsobiaci na jednotlivých fakultách UMB.

Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

 

Podávanie prihlášok na štúdium DPŠ v termíne od februára 2019 sa začalo!

Termín podávania prihlášok na DPŠ je od 1. októbra 2018 do 31. januára 2019.

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou