Doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ

Doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov možnosť získať kvalifikačným vzdelávaním – doplňujúcim pedagogickým štúdiom kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doplňujúce pedagogické štúdium (úplné), organizované UMB, je trojsemestrálne. Štúdium rozširujúcich modulov DPŠ je určené absolventom neučiteľských študijných, ktorí absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca. Štúdium rozširujúcich modulov DPŠ je jednosemestrálne.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má v organizovaní doplňujúceho pedagogického štúdia bohaté tradície. Na výučbe participujú renomovaní profesori, docenti a odborní asistenti s mnohoročnou pedagogickou praxou, pôsobiaci na jednotlivých fakultách UMB.

Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

 

V akademickom roku 2020/2021 je plánované otvorenie výučby DPŠ v októbri 2020.

Prihlasovanie na úplné – trojsemestrálne doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021 je už ukončené.

Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú záujemcovia o DPŠ mailom rozhodnutie o prijatí/neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení rozhodnutia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým záujemcom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti, doručenej pred začiatkom semestra, uhradiť školné v dvoch splátkach.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť už len na skrátenú formu štúdia  rozširujúcich modulov DPŠ do 23. augusta 2020.

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie