Doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ

Doplňujúce pedagogické štúdium – DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov možnosť získať kvalifikačným vzdelávaním – doplňujúcim pedagogickým štúdiom kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doplňujúce pedagogické štúdium, organizované UMB, je trojsemestrálne.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má v organizovaní doplňujúceho pedagogického štúdia bohaté tradície. Na výučbe participujú renomovaní profesori, docenti a odborní asistenti s mnohoročnou pedagogickou praxou, pôsobiaci na jednotlivých fakultách UMB.

Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

 

V akademickom roku 2020/2021 je plánované zahájenie výučby DPŠ v septembri – októbri 2020. Na štúdium DPŠ je možné prihlásiť sa elektronicky - posledné voľné miesta. Uvedené termíny môžu byť podľa vývinu epidemiologickej situácie v prípade potreby upravené.


Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú záujemcovia o DPŠ mailom rozhodnutie o prijatí/neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení rozhodnutia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým záujemcom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti, doručenej pred začiatkom semestra, uhradiť školné v dvoch splátkach.

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie