Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ

Doplňujúce pedagogické štúdium - DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možnosť získať pedagogickú spôsobilosť absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu (DPŠ). Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť v skrátenej forme štúdia rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálne pracovné zaradenie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici má v organizovaní doplňujúceho pedagogického štúdia bohaté tradície. Na výučbe participujú renomovaní profesori, docenti a odborní asistenti s mnohoročnou pedagogickou praxou, pôsobiaci na jednotlivých fakultách UMB.

Odborným garantom DPŠ je prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. – Pedagogická fakulta UMB

 

Podávanie prihlášok na štúdium DPŠ v termíne

od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019.

 

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie