Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Priznavanje dokumenata o obrazovanju

U skladu sa § 33 zakona br. 422/2015 Z. z. o priznavanju diploma o obrazovanju i priznavanju profesionalnih kvalifikacija kao i o izmeni i dopuni nekih zakona (u daljnjem tekstu: zakon) u vezi priznavanja dokumenata o obrazovanju, kao što su: univerzitetska diploma, potvrda o državnim ispitima i dokumenat o akademskim zvanjima, naučno-pedagoškim zvanjima i naučnom unapredjenju, izdatim od strane priznatog univerziteta u drugoj državi - članici ili u trećoj zemlji, radi nastavka studija odlučuje:

 1. priznat univerzitet u Slovačkoj republici, koji vodi studijske programe u istim ili srodnim oblastima studija, kako je navedeno u dokumentu o obrazovanju
 2. Ministarstvo obrazovanja, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke, ukoliko u Republici Slovačkoj ne postoji visoka škola koja ostvaruje studijske programe u istim ili srodnim studijskim odborima, kako je navedeno u dokumentu o obrazovanju.

Zahtev za priznavanje dokumenata o obrazovanju

Ziadost o uznanie dokladov o vzdelani.doc (35 KB)

Uz Zahtev za priznavanje dokumenata o obrazovanju u skladu sa § 33 stav 3 zakona potrebno je priložiti:

 • kopiju iskaza kojim se dokazuje identitet,
 • overene kopije dokumenata o obrazovanju,
 • izvod o položenim predmetima i završenim ispitima (overena kopija),
 • overenu kopiju dodatka uz diplomu visoke škole, ako ga visoka škola izdaje
 • informaciju o prethodnom obrazovanju stečenom pre obrazovanja, koje predmet zahteva,
 • overu autentičnosti potpisa i pečata škole na diplomi o stečenom obrazovanju državnim organom članice ili treće zemlje nadležnim za overu (apostille ili superlegalizacija), ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno,
 • dokaz o uplati administrativne takse u skladu sa tarifom administrativnih taksi:         
 1. administrativna taksa u iznosu od 5 € za priznavanje dokumenta o obrazovanju u druge svrhe osim za potrebe regulisane profesije, ako Republika Slovačka ima zaključen međunarodni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju sa državom u kojoj je stečen dokumenat;       
 2. administrativna taksa u iznosu od 30 evra za priznavanje dokumenta o obrazovanju u druge svrhe osim za potrebe regulisane profesije, ako Republika Slovačka nema zaključen međunarodni sporazum o međusobnom priznavanju ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju sa državom u kojoj je stečen dokumenat.

 

Podnosilac zahteva je dužan da dostavi overeni prevod dokumenata na državni jezik.  

 

Automatsko priznavanje dokumenata o obrazovanju radi nastavka studija se prema članu 39 zakona br. 422/2015 Z. z. o priznavanju dokumenata o obrazovanju i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, osim država sa kojima je potpisan bilateralni sporazum, odnosi i na države tzv. Evropskog područja visokoškolskog obrazovanja (EHEA). Proizilazi se sa Konvencije o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja u evropskom regionu, saopštenja sa ministarskih sastanaka i drugih dokumenata koji se odnose na visoko obrazovanje u evropskoj zoni, kojim se Republika Slovačka obavezala da pojednostavi proces priznavanja dokumenata, realizacije prelaska i mobilnosti studenata između univerziteta pojedinih država.  

 

Automatsko priznavanje odnosi se samo na dokumente koje izdaju priznate obrazovne institucije u državama EHEA. U drugim slučajevima se postupa u skladu sa člankom 33 i zahteva se legalizacija overe, ili se uz to mogu zahtevati i dodatni dokumenti, ako su neophodni za procenu ekvivalentnosti dokumenata o obrazovanju.

 

Spiskovi priznatih škola su dostupni (kliknite na link):

Opšta obavezujuća pravila o priznavanju dokumenata


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici