SÚŤAŽ

PRAVIDLÁ SÚŤAZE „CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA UMB-ČKE?“

 

PRAVIDLÁ SÚŤAZE „CHCEŠ ŠTUDOVAŤ NA UMB-ČKE?“

 1.     Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže Chceš študovať na UMB-čke? (ďalej len „súťaž“) je:  UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica,

(ďalej aj „usporiadateľ“).

 2.     Termín a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v termíne od 29.11.2017 od 09.30 h do 30.11. 2017 do 15.30 h vrátane, na stánku usporiadateľa na veľtrhu Pro Educo v Košiciach (ďalej len „doba konania súťaže“).

3.     Účastníci súťaže

Účasť v súťaži je bezplatná. Súťažiaci môže byť len osoba, ktorá sa priamo v stánku usporiadateľa osobne informuje o štúdiu na UMB. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k usporiadateľovi súťaže a/alebo ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže, a ani osoby im blízke podľa § 116 Občianskeho zákonníka.

 

4.    Princíp a podmienky súťaže

Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v dobe konania súťaže vyplní zlosovací kupón v stánku usporiadateľa na veľtrhu Pro Educo v Košiciach a poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail a názov fakulty/odboru, ktorý chce študovať, pre účely účasti v súťaži a pre účely priameho marketingu a takto vyplnený zlosovací kupón vhodí ho do pripravenej urny. Zlosovací kupón dostane súťažiaci v stánku usporiadateľa následne po informovaní sa o možnostiach štúdia.

Podmienkou účasti v súťaži je tiež súhlas súťažiaceho so všetkými podmienkami súťaže uvedenými v týchto súťažných pravidlách.

Výhru získa účastník súťaže určený žrebovaním, pričom do žrebovania bude zaradený každý účastník, ktorý vyplní zlosovací kupón, poskytne svoje osobné údaje a vhodí tento kupón do urny, a to najneskôr do uplynutia doby konania súťaže.

Žrebovanie súťaže prebehne pod dohľadom dvoch zamestnancov usporiadateľov na mieste konania súťaže každú celú hodinu v týchto termínoch a časoch:

 

29.11. 2017 o 10.30 h                                   30.11. 2017  o 9.30 h

29.11. 2017 o 11.30 h                                   30.11. 2017  o 10.30 h

29.11. 2017 o 12.30 h                                   30.11. 2017  o 11.30 h

29.11. 2017 o 13.30 h                                   30.11. 2017  o 12.30 h

29.11. 2017 o 14.30 h                                   30.11. 2017  o 13.30 h

29.11. 2017 o 15.30 h                                   30.11. 2017  o 14.30 h

                                                                     30. 11. 2017 o 15.30 h  

 

Každú hodinu sa budú žrebovať len zlosovateľné kupóny vyplnené účastníkmi v daný deň žrebovania a v predchádzajúcu hodinu, napr. 27. 9. o 12.00 h sa budú žrebovať zlosovateľné kupóny, ktoré boli vhodené do pripravenej urny v daný deň v čase od 11.00 h do 12.00 h.

5.     Výhra v súťaži a jej odovzdanie, strata nároku na výhru

Usporiadateľ v súťaži odovzdá každý súťažný deň a po žrebovaní každú celú hodinu počas doby trvania súťaže výhru, ktorou je 1x športová mikina pre výhercu. Každú hodinu sa žrebujú dvaja výhercovia.

Cena bude výhercovi odovzdaná osobne na mieste konania súťaže. Pokiaľ sa na stánku v čase žrebovania nebude nachádzať, žrebuje sa ďalší výherca. Výherca stráca nárok na výhru v prípade nedostavenia sa na miesto konania súťaže, kde usporiadateľ odovzdáva výhru. Výherca bude v tom prípade nahradený najbližším náhradníkom v poradí. Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne, pričom musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok/povinností súťaže je účastník zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca nárok na výhru.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž predĺžiť, zrušiť alebo upraviť jej pravidlá. Vymáhanie účasti a výhier v súťaži súdnou cestou je vylúčené. Pri nesplnení podmienok tejto súťaže stráca súťažiaci nárok na výhru.

Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi súťaže.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier.

Nebezpečenstvo škody na prípadnej vecnej výhre prechádza na výhercu okamžikom odovzdania výhry výhercovi.

Pri nesplnení či porušení súťažných podmienok bude účastník zo súťaže bez náhrady vylúčený. Rovnako tak bude účastník vylúčený v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla súťažiacemu k získaniu výhry.

Výhru nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom plnení.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.

6.     Spracovanie osobných údajov

 

Zapojením sa do súťaže účastník poskytuje usporiadateľovi – Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, ďalej len „usporiadateľ“ svoje osobné údaje uvedené na zlosovateľnom kupóne: meno a priezvisko, e-mail, fakulta/odbor, ktorý má záujem študovať.

Usporiadateľ spracúva osobné údaje v informačnom systéme „Súťaže a ankety“ za účelom evidencie účastníkov súťaže, vyhodnotenia jej priebehu, vyhlásenia výsledkov a žrebovania a doručenia výhry. Zároveň ich spracováva za účelom získanie spätnej väzby formou e-mailovej ankety o podaní prihlášky na štúdium na UMB v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019.

 

Účastník zapojením sa do tejto súťaže Chceš študovať na UMB-čke?, (ďalej len „súťaž“) dáva jej usporiadateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) dobrovoľný súhlas.

 

Zároveň účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj dobrovoľný súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy, ktorú poskytne v rámci súťaže usporiadateľovi v zmysle zákona.  Usporiadateľ spracováva e-mailovú adresu v informačnom systéme Propagácia a informovanie verejnosti za účelom prezentácie UMB na verejnosti, šírenia pozitívnej propagácie UMB a informovania o živote a dianí na UMB.

 

Poskytnuté osobné údaje budú v informačných systémoch spracovávané do 31.12.2018 a následne likvidované. Súťažiaci môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa odvolať svoj súhlas. Usporiadateľ osobné údaje nesprístupňuje ani neposkytuje tretím stranám a nezverejňuje ich.  Súťažiaci svojím podpisom zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s pravidlami súťaže. Súťažiaci prehlasuje, že bol oboznámený s pravidlami súťaže a s právami dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona (právo písomne sa informovať na stav spracúvania svojich osobných údajov alebo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov).

Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na internetovej stránke usporiadateľa,

http://www.umb.sk/studentsky-zivot/aktuality/sutaz.html

a k nahliadnutiu na stánku usporiadateľa.                                           V Banskej Bystrici dňa 29.11. 201

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková