Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Sprievodca štúdiom

  Milé študentky, milí študenti,


  nedávno oslávila naša Univerzita Mateja Bela významné jubileum svojho života, 30. výročie jej vzniku. V akademickom roku 2023/2024 otvára svoje brány už po tridsiaty druhýkrát. Mnohí z nás si až pri týchto číslach uvedomíme, že univerzita poskytuje vzdelávanie a realizuje vedecko-výskumnú a inú činnosť už druhú štvrtinu storočia. V porovnaní s dĺžkou existencie života tých najstarších univerzít je to zanedbateľné obdobie, avšak z pohľadu postavenia a významnosti univerzity v regionálnom, národnom aj medzinárodnom priestore je to významný čas, ktorý vytvoril možnosť na budovanie hlavného poslania univerzity, ktorým je vytvárať a šíriť poznanie, ktoré chráni, posilňuje a rozvíja demokratické a humanistické hodnoty a prispieva k riešeniu výziev 21. storočia. Na to aby univerzita naplnila svoje poslanie a vízie je potrebná jej inštitucionálna otvorenosť s dostatočnou reflexiou na princípy diverzity, rovnosti a iluzívnosti, rešpektujúca slobodu vedeckého bádania v duchu zásad akademickej etiky a vedeckej integrity. Tieto atribúty však nie je možné plniť bez vzájomnej synergie jednotlivých súčastí univerzity, ktoré svojou činnosťou zabezpečujú jej fungovanie, stabilitu a rozvoj, ako aj bez vzájomnej synergie medzi študentmi a zamestnancami univerzity. Univerzita považuje vzdelanosť za jeden zo základných atribútov rozvoja spoločnosti a budovania národnostných hodnôt, neriadi sa však víziou kvantity, ale svoje vynaložené úsilie vkladá do kvality.


  V súčasnosti ponúka Univerzita Mateja Bela široké spektrum študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, ktoré prešli procesom zosúladenia s akreditačnými štandardmi vydanými Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Obsahy zosúladených študijných programov plne reflektujú na trendy a požiadavky dynamicky sa rozvíjajúceho trhu práce. Osoby zodpovedné za študijné programy pretavili do tvorby študijných plánov a ďalších dokumentov študijných programov svoje dlhoročné skúsenosti, pedagogickú a odbornú erudovanosť. Formulované profily absolventov jednoznačne deklarujú víziu dobrej uplatniteľnosti a zamestnanosti v jednotlivých oblastiach odvetví v národnom aj medzinárodnom priestore. Vnútorný systém kvality vzdelávania Univerzity Mateja Bela je zárukou kvalitného poskytovania vzdelávania, zahŕňajúci aj možnosť vyjadrenia názorov a postojov študentov a to prostredníctvom troch ankiet, ktorých cieľom je získať spätnú väzbu od študentov zameranú na hodnotenie učiteľov, študijných programov ako aj na služby súvisiace so štúdiom. Len vzájomná informovanosť a reflexia nás všetkých posúva vpred. Dialóg medzi učiteľom a študentom, nielen v rovine odbornej, ale aj v rovine vzájomnej ľudskej symbiózy a rešpektu, je zárukou inštitúcie s dobrou edukačnou a vzťahovou klímou s vysokým kreditom kvality.


  Štúdium na Univerzite Mateja Bela je organizované v súlade s európskym kreditovým systémom štúdia (ECTS), ktorý pokladáme za garanciu kvality vysokoškolského vzdelávania a za podporu mobilít a medzinárodného uznávania štúdia. ECTS Vám umožňuje získať a uznať kredity za predmety, ktoré úspešne absolvujete počas štúdia nielen na našej univerzite, ale aj počas štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Univerzita ponúka okrem predmetov prislúchajúcim jednotlivým študijným programom aj celouniverzitné výberové predmety. Univerzita má podpísaných mnoho partnerských zmlúv, ktoré ponúkajú možnosť absolvovania zahraničných mobilít či stáží.


  Milé študentky a milí študenti prvých rokov štúdia,
  na prahu nového akademického roku 2023/2024 vítam na pôde našej univerzity najmä Vás, študentky a študenti prvých rokov štúdia, našich nových členov širokej akademickej obce. Prajem Vám, aby ste svojím štúdiom potvrdili správny výber vysokej školy, a aby ste sa na našej univerzite cítili dobre. Množstvo informácií, s ktorými sa v prvých dňom je veľké, orientácia v nich a ich aspoň základná vedomosť môže byť pre Vás určite užitočná.

  Časový harmonogram akademického roka 2023/2024 obsahuje všetky relevantné termíny, ktoré sa týkajú Vašich povinností.  Je dôležité, aby ste  aktuálny harmonogram Vašej fakulty poznali a rešpektovali uvádzané termíny.

   

  Vážení členovia Akademickej obce UMB,

  dovoľte mi na záver popriať nám všetkým, študentom, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom našej univerzity predovšetkým pevné zdravie, pohodu, veľa osobných a pracovných úspechov, vzájomnú úctu, toleranciu a prajnosť.

   

  doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA

  prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a vnútorný systém kvality