Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Výskum a vývoj

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia v rámci budovania nových učební pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej
a medzinárodnej bezpečnosti

CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v Banskej Bystrici
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Investície do modernizácie IKT technológií a rekonštrukcie objektov UMB v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu

Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB