Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB

 

                                                       

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení zameraných na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy

 

Názov projektu

 

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB

 

Kód projektu

310041W083

Hlavný cieľ projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Univerzity Mateja Bela (ďalej len UMB) v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza na Tajovského ulici číslo 40- Jedná sa o budovu školy, v ktorej ma sídlo Filozofická fakulta UMB a Fakulta prírodných vied UMB.

 

Kontrahovaná výška NFP

Max. do výšky 2 105 089,97  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk