Zmluvy a memorandá o spolupráci

Zoznam spolupracujúcich subjektov

Spolupracujúci subjekt Názov  Predmet spolupráce 
Faculty of International Relations, National University of Ostroh Academy Memorandum of Understanding exchange of students
University of Sarajevo Agreement between Universities realization of a joint study program - Security Studies
Institute of International Politics and Economics Memorandum of Understanding exchange of students, faculty members and orther staff
Institute for National and International Security Memorandum of Understanding exchange of students, faculty members and orther staff
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vykovávací protokol  realizácia krátkodobých a dlhodobých stáží na MZVaEZ SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dohoda o vzájomnej spolupráci spolupráca v oblasti rozvoja vzdelanosti a nadobúdania praktických skúseností
Faculty of Philosophy Taras Shevchenko National Univeristy of Kyiv Memorandum of Understanding exchange of students 
Faculty of Homeland Security Old Polish University of Kielce  Memorandum of Understanding exchange of students 
OZ Sigma Phi Kappa Dohoda o spolupráci organizácia študentských podujatí, prednášok a workshopov. Študentská klubovňa
University of Mostar  Agreement between Universities realization of a joint study program - Political Science
Old Polish University in Kielce Academic agreement exchange of students, faculty members and orther staff
Vojenské spravodajstvo  Zmluva o vzájomnej spolupráci iné aktivity, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú
Úrad vlády SR  Dohoda o spolupráci  umožnenie študijných stáží a mobilít študentov
Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahu, Praha Dohoda o spolupráci  podpora študentských stáží
University College of Enerprise and Administration in Lublin  Memorandum of Understanding exchange of students
International University of Sarajevo  Memorandum of Understanding exchange of students
The Police Academy Danilovgrad Memorandum of Understanding exchange of students
Faculty of Political Science University of Montenegro  Memorandum of Understanding exchange of students
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  Dohoda o spolupráci  podpora štúdijných stáža mobility študenov
Interpolis dohoda o spolupráci  pomoc pri organizácii vedecko-odbornej,výskumenj, spoločenskej a pedagogickej činnosti fakulty 
The Ukrainian Research Institute of Civil Protection in Kyiv Memorandum of Understanding exchange of students
Tianjin University, China Agreement of Educational Cooperation exchange of students 
National Univeristy of Public Service Budapest Framework Cooperation Agreement exchange of students 
Faculty of Political Science of the University of Sarajevo Academic Cooperation Agreement exchange of students, faculty members and orther staff
Faculty of Humanities and Social Sciences University of Mostar Memorandum of Understanding exchange of students within research and educational programmes
Prírodovedecký fakulta UPJŠ v Košiciach Dohoda o spolupráci  podpora štúdijných stáža mobility študenov
Bratislavský samosprávny kraj Dohoda o partnerstve  realizácia Dohôd o absolvovaní odbornej stáže 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Memorandum o spolupráci podpora vzájomnej výmeny odborných pracovníkov, umožňujúcimi stáže odborných pracovníkov oboch inštitúcií
Študentská politologická spoločnosť APERTA MENTE Dohoda o spolupráci pomoc pri organizácii vedecko-odbornej,výskumenj, spoločenskej a pedagogickej činnosti fakulty 
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.  Zmluva o spolupráci umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
Ministerstvo obrany SR Zmluva o spolupráci  umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže na odborných útvaroch ministerstva
Ministerstvo vnútra SR Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží prijatie štúdentov na krátkodobé odborné stáže 
Akadémia ozbrojených síl  gen. M.R. Štefánika Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci  spoluprácia v oblasti mobility študentov
Národný bezpečnostný úrad Dohoda o vzájomnej spolupráci rozvoj vedeckej teórie v oblasti ochrany utajovaných skutočností
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu Zmluva o spolupráci  spolupráca vo vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti
Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov UK Dohoda o spolupráci tvorba materiálov pre prezentáciu fakulty v zahraničí
Baku Slavic University, Faculty of International Relations and Translation, Azerbaijan Memorandum of Understanding exchanges students, members and scientific research
Sheffield Hallam University Higher Education Corporation, Great Britain Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
Academia Rerum Civilium, Kutná Hora, Czech Republic Smlouva o spolupráci výmená študentov, učiteľov, výskumný pobyt; výmená publikácii a informácii
Vysoká škola evropských a regionálních studií, České Budejovice, Czech Republic Smlouva o spolupráci výmená študentov, učiteľov, výskumný pobyt;výmena publikácii a informácii
Štátna univerzita v Sankt Peterburgu  Memorandum of Understanding realizácia krátkodobých a dlhodobých študiných pobytov študentov, učiteľov, konferencie
Faculty of European Legal and Political Studies Educons University in Novi Sad, Serbia Memorandum of Understanding exchanges and scientific research
Faculty of European Legal and Political Studies Educons University in Novi Sad, Serbia Agreement  magisterské štúdium- double degree
University of Belgrade, Faculty of Security Studies, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
Faculty of Diplomacy and Security,Belgrade, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
University of Belgrade, Faculty of Political Science, Belgrade, Serbia Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
Faculty of Law, University of Novi Sad, Serbia Memorandum of Understanding exchanges studnet, members and scientific research
University of Indonesia, Indonesia Agreed minutes exchanges student, members and scientific research
School of Higher Education in Public and Individual Security,  "Apeiron, Cracow, Poland Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa, im. Stanislawa Staszica w Pile,Poland Memorandum of Understanding exchanges student, members and scientific research
Wyzsza Szkola Stosunkow Miedzynarodowych i Komunikacji Spolecznej w Chelmie, Poland cooperation agreement exchanges student, members and scientific research
The Poznan School of Banking Faculty in Chorzow, Poland cooperation agreement exchanges student, membersand scientific research
Humanitno-prírodovedckou Univerzitou Jana Kochanowkiego w Kielcach, Poland Zmluva o  vedeckej spolupráci výmena učiteľov, študentov, doktorandov; výmena skúseností v oblasti metodologie vyučovania
Central European Education Institute Dohoda o spolupráci  umožnenie študijných stáží a mobilít študentov; vzájomná výmena informácii
Uniwersytet Jagielloňski, Krakow, Poľsko Visegrad networ for research, education and academic mobility- VNDREAM Consortium Agreement for Delivering a Joint Second Cycle degree in International Relations; Europe From Visegrad perspective Amending the Vndream consortim agreement of 1 October 2012 with further modifications  
Akadémia bezpečnosti a základov zdravia, Kyjev, Ukrajina zmluva o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci vedecko-výskumné projekty, bilaterálne projekty, pedagogická splupráca formou specializovanej blokovej výučby
Metropolitná Univerzita dohoda realizácia magisterského štúdia s dvojitým diplomom v odbore politológia
Metropolitná Univerzita dohoda realizácia magisterského štúdia s dvojitým diplomom v odbore MV
Metropolitná Univerzita dohoda realizácia bakalárskeho štúdia s dvojitým diplomom v odbore MV
Mesto Košice Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.  Dohoda o poskytovaní krátkodobých stáží umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách 
Mesto Košice Zmluva o spolupráci umožneniť študentom fakulty krátkodobé stáže v jednotlivých sekciách