Predĺženie platnosti ITIC 12/2021

Učitelia zamestnaní na UMB si od 1.9.2020 môžu zakúpiť holografickú známku ITIC 12/2021 na univerzitný preukaz ITIC s platnosťou do konca decembra 2021. 

Získajú tým možnosť uplatňovať si zľavy nielen doma i v zahraničí – na Slovensku je viac ako 1000 zliav. Podrobnosti o zľavách sú na www.itic.sk.

Predaj prolongačných známok medzinárodného preukazu ITIC

Cena prolongačnej známky je od akademického roka 2017/2018 10,- €.

Pri zakúpení potrebujete:

 1. Vopred vyplnenú Prihlášku za člena - evidenčný list združenia CKM SYTS
  V prílohe nižšie je univerzálna žiadosť (platná aj pre študentov). Vypĺňajte iba relevantné položky.
 2. Uhradiť platbu 10,- €
  >> prevodom na účet s nasledovnými platobnými údajmi (preferovaná možnosť):
  IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): 9771
  konštantný symbol: 0308
  špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): osobné číslo zamestnanca
  - potvrdenie o úhrade pošlite na preukazy@umb.sk 
  alebo
  >> v hotovosti v kancelárii preukazov.
 3. Univerzitný preukaz učiteľa UMB - Preukaz ITIC.

Ak ste mali preukaz ITIC vydaný do 1.1.2014, tak v rámci prolongácie bude čipová karta preukaz učiteľa UMB vymenená (s pôvodným licenčným číslom T XXX XXX XXX XXX X, avšak s novým typom čipu a aktuálnou fotografiou).

Známka ITIC 12/2021 bude nalepená na nový preukaz ITIC. 

Aktuálnu fotografiu pošlite mailom na preukazy@umb.sk.
Viac o fotografiách je na https://www.umb.sk/preukazy-umb/dolezite-informacie/poziadavky-na-fotografiu-na-preukaz-umb.html 


Predaj prolongačných známok ITIC s platnosťou do 12/2021 je možný v kancelárii preukazov UMB
na adrese Nová budova EF; Cesta na amfiteáter 1, 3. poschodie číslo kancelárie 323 v čase úradných hodín.

Sú zverejnené na https://www.umb.sk/preukazy-umb/dolezite-informacie/kontakty-preukazy-umb.html 

Ak nemáte preukaz ITIC kontaktujte referát miezd a ľudských zdrojov na Vašej fakulte a požiadajte o vydanie preukazu (prvé vydanie je hradené z fondu zamestnávateľa). 

Interné funkcionality preukazu UMB nezávisia od platnosti známky ITIC (napr. pre dochádzkový IS, do knižnice, na stravovanie).

V prípade, že už máte na zadnej strane preukazu zaplnené všetky polia pre známky a preukaz je funkčný, nepotrebujete nový preukaz. Najstaršia známka sa prelepí.

V prípade problémov a otázok kontaktujte kanceláriu Multifunkčných preukazov UMB.