Prolongácie AR 2020/2021

Predlžovanie platnosti preukazu študenta UMB na AR 2020/2021

Študenti, ktorí svoj preukaz študenta UMB dostali v minulom akademickom roku alebo ho už vlastnia dlhší čas,
majú povinnosť predĺžiť platnosť svojho preukazu pre AR 2020/2021 prolongačnou známkou.

Upozornenie:
Študenti, ktorí dostanú nové karty (pri zápise alebo majú duplikát) - s predtlačenou platnosťou 09/2021 na prednej strane - si preukaz neprolongujú.

Postupnosť krokov

1. Do 31. júla 2020 bol hlavný termín úhrady za prolongačnú známku - akceptovaná je iba platba bezhotovostným prevodom na účet:

 • Predpisy na platbu za prolongačnú známku sú automaticky generované v systéme AiS2 po potvrdení elektronického zápisu. Úhrada je v systéme AiS2 zaevidovaná zvyčajne na 4. pracovný deň. Informáciu o spárovaní predpisu a platby dostanete do AiS2. 
 • Variabilný symbol pre úhradu za známku je 9771.
 • Študenti dennej formy štúdia (1. a 2. stupňa) zaplatia za známku ISIC 15,- €;
 • Doktorandi dennej formy štúdia zaplatia za známku ISIC 11,- €.
 • Študenti externej formy štúdia prolongujú známkou Externista.
 • Známka Externista je bez poplatku.
 • Údaje pre zadanie platby sú na stránke Platobné údaje.
 • Platbu možno uskutočniť aj cez mobilnú aplikáciu VIAMO.
 • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!
 • Ak sú všetky polia na zadnej strane preukazu zaplnené známkami, nie potrebná výmena preukazu. Pri lepení známky je najstaršia strhnutá a prelepená novou prolongačnou známkou.
 • Úhrada po 31. 7. 2020 je možná, avšak s doplatkom 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021.
 • Nie je možné uhradiť platbu v hotovosti.
 • K platbe za známku musí byť vygenerovaný predpis v systéme AiS2. Ak takýto predpis nemáte, najskôr si urobte elektronický zápis a predpis sa automaticky vygeneruje.
  Ak predpis na prvej stránke po prihlásení v časti neuhradené poplatky nemáte, po 30.6.2020 požiadajte o vygenerovanie mailom na preukazy@umb.sk
 • Potvrdenia úhrad, ktoré ešte nie sú na účte UMB nie sú akceptované (vytlačené, mailom alebo v mobile). Platba prostredníctvom VIAMO je hneď akceptovaná.

2. Známku získate pri zápise od prolongačnej skupiny alebo v Kancelárii preukazov UMB

 • Prolongačné skupiny budú pracovať neskôr zverejneného podľa harmonogramu.
 • Študenti dennej formy štúdia musia mať do 31.7.2020 uskutočnenú úhradu za známku.
 • Študenti dennej formy musia mať so sebou potvrdenie o štúdiu na AR 2020/2021 a preukaz UMB.
 • Študenti externej formy dostanú známku Externista a potrebujú preukaz externého študenta. 
 • Známku získajú hneď na zápise.
 • Študenti, ktorí cestujú na mobility ešte pred zápisom, si môžu prevziať známku v Kancelárii preukazov UMB od 17.8.2020 v čase úradných hodín na základe nahliadnutia do akceptačného listu alebo zmluvy.
 • Doktorandi dennej formy štúdia si môžu prolongovať preukaz študenta pri prolongačných skupinách.
 • Od 1.10.2020 sa preukazy prolongujú iba v kancelárii Multifunkčných preukazov UMB v čase úradných hodín.
 • Pred riešením záležitostí v Kancelárii preukazov UMB platby musia byť už na účte UMB (zvyčajne je to 3. pracovný deň od úhrady).

3. Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú validáciu preukazu

 • Prolongačné skupiny cez terminálové aplikácie hneď aktualizujú údaje v čipe - nebude potrebné vyhľadať terminál. 
 • Kontrola elektronickej validácie je možná na termináloch v novej budove Ekonomickej fakulty napravo od vrátnice. Postup elektronickej validácie sa líši podľa typu čipu. Návod je pri termináloch.
 • Bez elektronickej validácie je prolongácia preukazu študenta nedokončená.

Upozornenie pri nedodržaní pravidiel úhrady za známku = nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom

 • Pre akademický rok 2020/2021 úhradu poplatku za známku je nutné uskutočniť do 31.7.2020. Po 31.7.2020 sa poplatok za známku zvyšuje o + 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021.
 • Vtedy vydanie prolongačnej známky bude možné až od 21.9.2020 v kancelárii preukazov UMB v novej budove EF, č. 323. Od 21. do 30.9.2020 bude pred kanceláriou aj prolongačná skupina.
 • V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Informácie pre študentov Inštitútu manažérskych systémov v Poprade

 • V týždni 21. až 25.9.2020 na jeden deň vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00. Presný deň bude upresnený. 
 • Preukazy budú prolongované nalepením známky a podľa potreby aj elektronicky validované.
 • Neprevzaté nové preukazy budú odovzdané pani Ing. Zuzane Vilgovej.

Prolongačné známky pre študentov dennej formy


známka ISICZnámka ISIC 09/2021 za poplatok 15,- €
predlžuje platnosť preukazu študenta UMB, obsahuje ISIC licenciu (zľavy u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na www.isic.sk) a štátom garantované zľavy na autobusovú a železničnú dopravu do veku 26 rokov.
Pre doktorandov je známka ISIC za poplatok 11,- €.

 

Prolongačné známky pre študentov externej formy

známka ExternistaZnámka Externista 09/2020 bez poplatku predlžuje platnosť preukazu študenta UMB externej formy štúdia

 

 

 

V prípade problémov a otázok kontaktujte kanceláriu Multifunkčných preukazov UMB.

 

Súvisiace články