Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ako získať duplikát preukazu

Znehodnotenie, zmenu priezviska, stratu, krádež preukazu študenta UMB je potrebné ihneď telefonicky alebo mailom nahlásiť na pracovisko Multifunkčných preukazov UMB (povinné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta), ktoré preukaz vydalo.Pracovník tohto strediska zabezpečí okamžité zablokovanie preukazu UMB pred jeho prípadným zneužitím.

Postup pri vydávaní náhradného preukazu študenta UMB - duplikátu

Od 15. augusta 2020 je vydávaný duplikát s predtlačenou platnosťou ISIC 09/2021. Budúci študenti 1. ročníka, ktorí už mali vydaný preukaz študenta v príslušnej forme štúdia a majú s ním problém (nefunkčný, strata, poškodený, ...), požiadajú o duplikát prostredníctvom elektronickej návratky.


V prípade, že máte nefunkčný preukaz, nie je mechanicky poškodený a neuplynuli 2 roky od vydania preukazu, tak to v Kancelárii preukazov UMB riešte ako reklamáciu preukazu bez poplatku.

1. Zaplaťte poplatok za duplikát preukazu študenta UMB

Úhradu za duplikát preukazu študenta UMB uskutočnite iba prevodom na účet (nie poštovým peňažným poukazom na účet): 

 • číslo účtu IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590;
  variabilný symbol: 9991;
  špecifický symbol: identifikačné číslo osoby v AiS2
  správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta

K platbe za duplikát musí byť vygenerovaný predpis v systéme AiS2. Ak takýto predpis nemáte, požiadajte o vygenerovanie mailom na preukazy@umb.sk

Poplatok pre AR 2020/2021 je stanovený nasledovne:

 • študenti 1. a 2. stupňa denného štúdia bez platnej licencie ISIC: 25,-€;
 • študenti 1. a 2. stupňa denného štúdia s platnou licenciou ISIC: 11,-€;
 • študenti 3. stupňa denného štúdia - doktorandi bez platnej licencie ISIC: 22,-€,
 • študenti 3. stupňa denného štúdia - doktorandi s platnou licenciou ISIC: 11,-€,
 • externí študenti: 10,-€.

Platnú licenciu ISIC majú študenti dennej formy, ak mali na preukaze predtlačenú platnosť 09/2021 alebo nalepenú obdĺžnikovú známku ISIC 09/2021.

2. Vyplňte žiadosť o vydanie duplikátu

Stiahnite si tlačivo žiadosti o vydanie duplikátu preukazu:
Žiadateľ vyplní všetky položky. Uvedie dôvod, napr. strata, znehodnotenie, zmena priezviska, reklamácia, pre ktorý žiada vydať duplikát preukazu študenta UMB.
Prílohou žiadosti je potvrdenie o uhradení poplatku 
(časť výpisu, vytlačenie prevodu z internet bankingu, kópia platobného príkazu zadaného v banke, ...). Slúži to ako podklad na priradenie platby za duplikát.
 

3. Doručte žiadosť do kancelárie Multifunkčných preukazov UMB

1) Potrebné doklady (fotené alebo skenované) pošlite e-mailom na adresu preukazy@umb.sk (odporúčanie: uprednostnite túto možnosť).

2) Poštou na adresu:

Multifunkčné preukazy UMB
Rektorát UMB - UAKOM
Národná 12
974 01 Banská Bystrica

3) Alebo osobne prineste v úradných hodinách do kancelárie Multifunkčných preukazov UMB v novej budove Ekonomickej fakulty, Cesta na amfiteáter 1, č. 323. 

 
V rozmedzí od 4 do 10 dní od prijatia náležitostí bude študentovi preukaz k dipozícii v kancelárii preukazov UMB, kde si vytlačený preukaz v úradných hodinách prevezme po preukázaní svojej totožnosti.
Podľa okolností pri osobnom odovzdaní všetkých náležitostí v kancelárii preukazov UMB bude duplikát pripravený na počkanie (do 20 minút; mimo augusta, septembra a októbra).

Prenos finančných kreditov preukazu a ďalší postup po vydaní duplikátu preukazu študenta UMB

Preukaz po prevzatí priložte k univerzitnému terminálu, aby sa v čipe preukazu aktivovali aplikácie, aktualizovali osobné údaje a mohli ste si skontrolovať zapísané údaje.

Stravovanie v ŠJ1 na Tajovského 40

V kancelárii jedálne ŠJ1 Vám aktivujú novú kartu k Vášmu účtu v stravovacom systéme. Predchádzajúci finančný kredit Vám zostáva.

Univerzitná knižnica UMB a Štátna vedecká knižnica

Je potrebné oznámiť, že máte duplikát preukazu, aby Vám zaviedli nové číslo karty do systému.

Doprava
Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste nejaký finančný kredit na starej karte), tak v Kancelárii preukazov UMB obdržíte potvrdenie o duplikáte preukazu. Na základe potvrdenia Vám v dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový finančný kredit na novú kartu.
Dopravná kancelária SAD Zvolen, ktorá prevádzkuje MHD v Banskej Bystrici, je na adrese Ulica 29. augusta č. 24 Banská Bystrica:
- dopravná kancelária v BB na web stránkach SAD Zvolen
 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici