Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Vzdelávanie

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici

 • ITMS: 26110230077
 • Kód výzvy: OPV-2011-1.2/03-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie 
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond 
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti 
 • Trvanie projektu: 01.01.2013 - 30.06.2015 
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 318 812,10 € 
 • Webová stránka projektu:
  http://www.projektycpp.umb.sk/umb/umbrifv.nsf/page/Zakladne_informacie 

Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy
a výskumu a doktorandov na UMB

 • ITMS: 26110230019
 • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Trvanie projektu: 01.07.2010 - 30.06.2013
 • Webová stránka projektu: www.vzdelavanie.umb.sk/26110230019

Zvýšenie kvality riadenia vysokoškolského vzdelávania na UMB

 • ITMS: 26110230021
 • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Trvanie projektu: 01.09.2010 - 31.08.2013
 • Webová stránka projektu: http://staryweb.ef.umb.sk/web

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

 • ITMS: 26110230025
 • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Trvanie projektu: 01.10.2010 - 30.09.2014
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 961 083,70 €
 • Webová stránka projektu: : http://www.projektyopv.eu/26110230025/

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
v predmete Informatika 

 • ITMS: ITMS 26120130001
 • Kód výzvy: OPV/K/RKZ/NP/2008-2 - národný projekt (priame zadanie MŠ SR)
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
 • Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
 • Trvanie projektu: 02.03.2009 - 30.09.2011