Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Výskum a vývoj

Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej
a medzinárodnej bezpečnosti

 • ITMS: 26220120010
 • Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
 • Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
 • Trvanie projektu: 01.05.2009 - 30.09.2011
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 330 684,13 €
 • Webová stránka projektu:
  http://www.projektycpp.umb.sk/OPVaV/2.1/26220120010/umbbd.nsf 

CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov

 • ITMS: 26220120007
 • Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja
 • Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
 • Trvanie projektu: 01.02.2009 - 28.02.2012
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 319 555,87 €
 • Webová stránka projektu: http://cex.ics.upjs.sk/CaKS/Ciele 

Budovanie infraštruktúry a modernizácia IKT na UMB v Banskej Bystrici
za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

 • ITMS: 26250120027
 • Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
 • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
 • Trvanie projektu: 01.07.2009 - 31.12.2012
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 4 683 318,52 €
 • Webová stránka projektu:
  http://www.projektycpp.umb.sk/OPVaV/5.1/26250120027/umbbud.nsf 

Investície do modernizácie IKT technológií a rekonštrukcie objektov UMB v Banskej Bystrici za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu

 • ITMS: 26250120036
 • Kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
 • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
 • Trvanie projektu: 01.05.2010 - 31.12.2012
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 4 997 288,73 €
 • Webová stránka projektu:
  http://www.projektycpp.umb.sk/OPVaV/5.1/26250120036/ikttechumb.nsf 

Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB

 • ITMS: 26210120024
 • Kód výzvy: OPVaV-2011/1.1/01-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
 • Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Trvanie projektu: 08.11.2012 - 31.12.2014
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 655 198,53 €