Prehľad projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Vzdelávanie

Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB

 • ITMS: 26110230082
 • Kód výzvy: OPV-2011-1.2/03-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Trvanie projektu: 01.01.2013 - 31.12.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 673 418,11 €
 • Webová stránka projektu: http://www.vzdelavanie.umb.sk/26110230082/

Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu

 • ITMS: 26120130058
 • Kód výzvy: OPV-2012-2.1/03-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
 • Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
 • Trvanie projektu: 01.09.2013 - 31.12.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 185 875,11 €

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí 

 • ITMS: 26110230109
 • Kód výzvy: OPV-2012-1.2/05-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Trvanie projektu: 01.10.2013 - 30.11.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 694 457,27 €