Prehľad projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Výskum a vývoj

Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie

 • ITMS: 26210120002
 • Kód výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2009-1
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 1. Infraštruktúra výskumu a vývoja
 • Opatrenie: 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
 • Trvanie projektu: 01.01.2010 - 31.12.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 172 900,00 €
 • Webová stránka projektu: http://www.sivvp.sk/home/


Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia kvality vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

 • ITMS: 26250120060
 • Kód výzvy: OPVaV-2011/5.1/04-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
 • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
 • Trvanie projektu: 30.06.2012 - 30.11.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 3 748 789,43 €


Rozšírenie infraštruktúry IKT a modernizácia vnútorného vybavenia v rámci budovania nových učební pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UMB v Banskej Bystrici

 • ITMS: 26250120075
 • Kód výzvy: OPVaV-2013/5.1/05-SORO
 • Operačný program: Výskum a vývoj
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 5. Infraštruktúra vysokých škôl
 • Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
 • Trvanie projektu: 01.11.2014 - 31.12.2015
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 2 062 985,80 €

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková