Prehľad projektov zo štrukturálnych a investičných fondov

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 57, 974 01 Banská Bystrica  

 • ITMS2014+: 310041C973, KŽP-PO4-SC431-2015-6/298
 • Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • Investičná priorita: 4.3 
 • Špecifický cieľ: 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • Trvanie projektu: 01.03.2018 - 31.10.2019
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 379 214,21 €

  

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Právnickej fakulty, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica

 • ITMS2014+: 310040C865
 • Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • Investičná priorita: 4.3 
 • Špecifický cieľ: 4.3.1  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 
 • Trvanie projektu: 01.03.2018 - 31.10.2018
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 1 515 858,08 €

 

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

 • Hlavný riešiteľ projektu: CVTI SR, partneri projektu: UMB, UPJŠ, TUKE, UKF, UNIZA 
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy 
  1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaiu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce
 • Trvanie projektu: 09/2016 - 10/2020
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 21 046 596,77 €
 • Web stránka projektu: http://itakademia.sk/sk/domov

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Katarína Sedliaková