Komisia pre RaI

Predseda komisie

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Členovia komisie

Ekonomická fakulta UMB

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.docent

Telefón 048/446 2150E-mailanna.vanova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

Filozofická fakulta UMB

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.docent

Telefón 048/446 7326, 7419E-mailivan.susa@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra translatologie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Fakulta prírodných vied UMB

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre vedu, výskum a MV

Telefón 048/446 7132E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu, výskum a MV

Pedagogická fakulta UMB

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 4230, 4524E-maildenisa.sukolova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra andragogiky PDF

Právnická fakulta UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Rektorát UMB

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Telefón 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.skPracoviskoRektorát / Kvestor

Správa účelových zariadení UMB

Ing. Juliana Čeperová

Ing. Juliana Čeperováreferent BOZP a PO

Telefón 048/446 6925E-mailjuliana.ceperova@umb.skPracoviskoSpráva účelových zariadení

Univerzitná knižnica UMB

Mgr. Michaela Mikušková

Mgr. Michaela Mikuškovávedúca oddelenia

Telefón 048/446 5311E-mailmichaela.mikuskova@umb.skPracoviskoUniverzitná knižnica / Odd. informačných technológií

UAKOM - Ústav aplikovanej komunikácie UMB

RNDr. Peter Kottman, CSc.

RNDr. Peter Kottman, CSc.referent

Telefón 048/446 6511   +421907941688E-mailpeter.kottman@umb.skPracoviskoÚstav automatizácie a komunikácie

Vydavateľstvo Belianum

Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

Mgr. art. Zuzana Ceglédyovávedúca vydavateľstva Belianum

Telefón 048/446 5215E-mailzuzana.cegledyova@umb.skPracoviskoRektorát / Vydavateľstvo Belianum