Orgány OZ UMB

Orgánmi občianskeho združenia sú:

  • členská schôdza občianskeho združenia,
  • správna rada,
  • predseda správnej rady,
  • revízna komisia.

SPRÁVNA RADA OZ

Predseda Správnej rady OZ:

Členovia Správnej rady OZ: