Orgány OZ UMB

Orgánmi občianskeho združenia sú:

  • členská schôdza občianskeho združenia,
  • správna rada,
  • predseda správnej rady,
  • revízna komisia.

SPRÁVNA RADA OZ

Predseda Správnej rady OZ:

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Členovia Správnej rady OZ: