Oznamy Etickej komisie zamestnanca UMB

Vyhlásenie Etickej komisie UMB

 

Univerzita je priestor pre slobodné a tvorivé myslenie. Silou svojej kultúrnej tradície a vplyvu garantuje spoločnosti najvyššie intelektuálne a morálne hodnoty, v duchu ktorých vzdeláva mladých ľudí a súčasne ich pripravuje pre zodpovedný život v spoločnosti. Bez ohľadu na zložitosť spoločenskej situácie sa akademické prostredie usiluje kultivovať nielen vedomie ale aj svedomie svojich budúcich absolventov, rozvíjať ich profesionálnu, osobnostnú a morálnu kompetentnosť zohľadňujúc základné hodnoty humanizmu, spravodlivosti, demokracie a rešpektovania hodnôt, práv a dôstojnosti ľudskej bytosti. Zároveň sa týmto úsilím jednoznačne dištancuje od akýchkoľvek aktivít, iniciatív a prejavov intolerancie, extrémizmu a neznášanlivosti, ktoré svojimi dôsledkami narúšajú akademické prostredie a zároveň ohrozujú zdravú spoločenskú klímu. V duchu týchto kultúrnych hodnôt a štandardov modernej spoločnosti vytvára a permanentne skvalitňuje úroveň svojej univerzitnej etickej kultúry, ktorú vo svojej reprezentatívnej podobe stelesňujú etické kódexy zamestnancov a študentov UMB.  

 

Plán práce etickej komisie UMB na rok 2017

Podľa štatútu a rokovacieho poriadku Etickej komisie UMB sa jej riadne zasadnutie má konať raz za dva mesiace. Prioritne budú riešené podnety od zamestnancov a akútne etické záležitosti. Navrhovaný predmet rokovania preto nie je záväzný a slúži skôr ako námet pre možný dialóg a riešenie etických zámerov na našej univerzite. Uvítame neformálne, konštruktívne a otvorené stanoviská, ktoré by zároveň reflektovali problémové situácie na univerzite a jej jednotlivých pracoviskách. Našou snahou bude taktiež závery, názory  zo zasadnutí ponúkať  akademickej komunite, vedeniu univerzity ako návrhy a stanoviská k zlepšeniu etického prostredia. Predpokladaný čas rokovania – 1 hod.

 

Dátum/hodina

Predmet rokovania

Miesto konania

23. 02. 2017 / 14,00

 • Informácie z kolégia, grémia a AS UMB. Prerokovanie  plánu práce na rok 2017
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

20 04. 2017 / 14,00

 • Hodnotenie prieskumu realizovaného EK UMB     
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

22. 06. 2017 / 14,00

 • Komunikačná platforma EK UMB (aktualizácia, návrhy) 
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

21. 09. 2017 / 14,00

 • Spolupráca s etickou komisiou študentov UMB
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

26. 10. 2017 / 14,00

 • EK UMB a výskumné projekty na UMB (hodnotenie realizovaných výskumných projektov, metodické postupy)
 • Rôzne

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

14. 12. 2017 / 14,00

 • Práca EK UMB v ďalšom funkčnom období  
 • Rôzne

 

Zasadačka č. 2 rektorát UMB

 

V Banskej Bystrici 1. 1. 2017

 Prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.      

Predseda Etickej komisie UMB

Plán práce etickej komisie UMB na rok 2017

Plán práce EK 2017.pdf (289 KB)

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková