Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Stratégia internacionalizácie UMB definuje zámery univerzity v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom východísk, cieľov, priorít a nástrojov. V súlade s Dlhodobým zámerom UMB na 2015 – 2020 univerzita vníma internacionalizáciu ako jednu zo svojich hlavných priorít.

 Východiská

Stratégia internacionalizácie UMB vychádza:

 

Strategické ciele

 

CIEĽ 1: Internacionalizácia obojsmerne

UMB podporuje mobilitné aktivity (vrátane virtuálnych mobilít) prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov, pedagógov a zamestnancov vo všetkých prístupných mobilitných rámcoch a grantových programoch. Vytvára príležitostí pre tvorbu finančných zdrojov na realizáciu mobility v rámci privilegovaných medziuniverzitných partnerstiev.

Sledované ukazovatele:

 

CIEĽ 2: Transverzálna internacionalizácia

Prítomnosť medzinárodnej dimenzie vo všetkých činnostiach, vrátane vzdelávania, vedy a rozvoja UMB je chápaná ako výsledok vnútornej inštitucionálnej synergie a zároveň cieleného kultivovania spojení s privilegovanými univerzitnými partnermi v zahraničí.

Sledované ukazovatele:

 

CIEĽ 3: Viacjazyčná univerzita

UMB aktívne presadzuje politiku rôznorodosti, viacjazyčnosti a otvorenosti kultúrneho dialógu.

Sledované ukazovatele:

 

Areálové priority

Záujmy a aktivity UMB v oblasti internacionalizácie z územného hľadiska sa sústreďujú na:

 

Nástroje a podporné opatrenia

Na dosiahnutie cieľov v oblasti internacionalizácie má UMB k dispozícii tieto nástroje.

Finančné nástroje

Infraštruktúrne nástroje

Vnútorné predpisy

UMB v súčasnosti využíva decentralizované riadenie medzinárodnej spolupráce.