Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Stratégia internacionalizácie UMB definuje zámery univerzity v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom východísk, cieľov, priorít a nástrojov. V súlade s Dlhodobým zámerom UMB na 2015 – 2020 univerzita vníma internacionalizáciu ako jednu zo svojich hlavných priorít.

 

Východiská

Stratégia internacionalizácie UMB vychádza:

 • · z dlhodobých zámerov rozvoja UMB vnímaných komplexne, vrátane špecifikovanej oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce, spojenej so súčasným procesom internacionalizácie európskeho univerzitného školstva;
 • · prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov všetkých fakúlt UMB, pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj nepedagogických pracovníkov UMB;
 • · z doterajších trendov rozvoja medzinárodnej spolupráce základných pracovísk UMB, jej fakúlt, špecializovaných vedeckovýskumných jednotiek, ako aj UMB ako celku;
 • · zo súčasných a očakávaných trendov vývoja podmienok univerzitného života na Slovensku, ktoré ovplyvňuje reformná úspornosť, racionalita, integrácia a internacionalizácia, spojené s tlakom na zvyšovanie flexibilnosti, otvorenosti a životaschopnosti jednotlivých univerzít;
 • · z vývoja v Európskej únii s dominujúcim a rozvíjajúcim sa bolonským procesom v univerzitnej oblasti.

 

Strategické ciele

CIEĽ 1: Internacionalizácia obojsmerne

UMB podporuje mobilitné aktivity prichádzajúcich a odchádzajúcich študentov, pedagógov a zamestnancov vo všetkých prístupných mobilitných rámcoch a grantových programoch. Vytvára príležitostí pre tvorbu finančných zdrojov na realizáciu mobility v rámci privilegovaných medziuniverzitných partnerstiev.

Sledované ukazovatele:

 • Počet zahraničných študentov riadne zapísaných na štúdium na UMB
 • Počet zahraničných absolventov UMB
 • Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich mobilít študentov, pedagógov, zamestnancov

 

CIEĽ 2: Transverzálna internacionalizácia

Prítomnosť medzinárodnej dimenzie vo všetkých činnostiach, vrátane vzdelávania, vedy a rozvoja UMB je chápaná ako výsledok vnútornej inštitucionálnej synergie a zároveň cieleného kultivovania spojení s privilegovanými univerzitnými partnermi v zahraničí.

Sledované ukazovatele:

 • Počet a kvalita kurzov poskytovaných v CJ
 • Počet a kvalita ŠP v CJ a spoločných ŠP realizovaných v medzinárodnej spolupráci
 • Počet a kvalita e-learningových kurzov a aktivít v duchu otvorenej univerzity
 • Počet študentov a počet absolventov cotutelle de thèse
 • Kvalita konzorcií výskumných, vzdelávacích a rozvojových projektov s medzinárodnou dimenziou
 • Členstvá v medzinárodných univerzitných sieťach a v medzinárodných odborných združeniach

 

CIEĽ 3: Viacjazyčná univerzita

UMB aktívne presadzuje politiku rôznorodosti, viacjazyčnosti a otvorenosti kultúrneho dialógu.

Ukazovatele:

 • Úroveň komunikačnej kompetencie v CJ pedagógov, zamestnancov a študentstva UMB
 • Prítomnosť lektorátov cudzích jazykov a kultúr na UMB a vyslaných lektorov SJ z UMB do zahraničia
 • Rozsah odbornej praxe študentstva realizovanej v zahraničí alebo v kolektívoch s medzinárodným personálnym zložením