Stratégia internacionalizácie

Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej vychádza:

 

  • z dlhodobých zámerov rozvoja UMB vnímaných komplexne, vrátane špecifikovanej oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce, spojenej so súčasným procesom internacionalizácie európskeho univerzitného školstva,
  • prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov všetkých fakúlt UMB, pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj administratívnych pracovníkov UMB,
  • z doterajších trendov rozvoja medzinárodnej spolupráce základných pracovísk UMB, jej fakúlt, špecializovaných vedeckovýskumných jednotiek, ako aj UMB ako celku,
  • zo súčasných a očakávaných trendov vývoja podmienok univerzitného života na Slovensku, ktoré bude v najbližších rokoch ovplyvňovať reformná úspornosť, racionalita, integrácia a internacionalizácia, spojené s tlakom na zvyšovanie flexibilnosti, otvorenosti a životaschopnosti jednotlivých univerzít,
  • z vývoja v Európskej únii s dominujúcim a rozvíjajúcim sa bolonským procesom v univerzitnej oblasti,
  • z trendov v jej najbližšom okolí, kde sa EÚ cieľavedomou európskou politikou susedstva (ENP – 2004), iniciatívou východného partnerstva (2009), zacieleného na rozvoj strategickej spolupráce s vybranými krajinami v bývalom sovietskom priestore, ako aj rozvojom strategického partnerstva s Ruskou federáciou (1994, 2004) usiluje o rozvoj stabilného a kooperatívneho zázemia dominantného formujúceho sa kontinentálneho komplexu vo svete,
  • ako aj z rysujúcich sa tendencií vo svetovom spoločenstve, ktoré ešte dlho budú zásadne ovplyvňovať dosahy svetovej hospodárskej krízy, spojené s urýchľovaním tendencie presunu epicentra dynamiky hospodárskeho diania z transatlantickej oblasti do ázijsko-tichomorského regiónu.

Popri tradične intenzívnej medziuniverzitnej spolupráci s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom priestore, najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky, sa stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, vrátane zámorských. Osobitnou prioritou je spolupráca s komunitami Slovákov žijúcich v zahraničí, s krajinami frankofónneho sveta a s krajinami ambicióznej globálnej koordinačnej skupiny BRICS.
Úplné znenie Stratégie internacionalizácie Univerzity Mateja Bela nájdete tu.