Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Realizácia mobility Erasmus+

Realizácia fyzickej mobility

 1. Vybrať si partnerskú inštitúciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. 
 2. Dohodnúť si obsah, termín mobility a zabezpečiť si ubytovanie.
 3. Zostaviť Program mobility, ktorý partnerská univerzita potvrdí podpisom. Podpísaný Program mobility doručiť príslušnej referentke na RMS UMB (odporúčame min. 30 dní pred plánovanou mobilitou).
 4. Vyplniť online Žiadosť na vyslanie zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu. Presný postup spracovania zahraničných pracovných ciest nájdete v sekcii Zahraničné pracovné cesty.
 5. Príslušná referentka na základe žiadosti spracuje Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu, ktorý je potrebné podpísať (scan nie je akceptovaný).
 6. Príslušná referentka na základe doložených dokumentov spracuje Finančnú zmluvu, ktorú zamestnanec na referát doloží v 2 kópiách s originál podpisom spolu s potvrdením o uzatvorenom cestovnom poistení, ktoré je povinné na dni cesty(odporúčame www.erapo.sk alebo www.studujcestuj.sk).
 7. Počas alebo po mobilite si zamestnanec od partnerskej univerzity vyžiada  Potvrdenie o absolvovaní mobility.
 8. Po návrate zamestnanec doloží na RMS cestovné doklady (cestovné lístky, doklad o úhrade ubytovania a pod.) a Správu zo zahraničnej pracovnej cesty.
 9. Zamestnanec je po ukončení mobility povinný do 30 dní vyplniť správu do Mobility Tool, ktorá mu bude automaticky zaslaná na email. Email odosielateľa je DIGIT-EUSURVEY@nomail.ec.europa.eu . Prosím, skontrolujte si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam).

Realizácia virtuálnej mobility

 1. Vybrať si partnerskú inštitúciu, s ktorou je alebo bude podpísaná bilaterálna dohoda. 
 2. Dohodnúť si obsah a termín mobility.
 3. Zostaviť Program mobility, ktorý partnerská univerzita potvrdí podpisom.
 4. Zaslať podpísaný Program mobility na Referát pre medzinárodnú spoluprácu (RMS) príslušnej referentke.
 5. Príslušná referentka na základe doložených dokumentov spracuje Finančnú zmluvu s nulovým grantom, ktorú zamestnanec na referát doručí v 2 kópiách s originál podpisom.
 6. Po ukončení mobility si zamestnanec od partnerskej univerzity vyžiada  Potvrdenie o absolvovaní mobility, ktoré zašle na RMS. Pri virtuálnej mobilite je potrebné zdokladovať trvanie mobility minimálne 2 dni.
 7. Zamestnanec je po ukončení mobility povinný do 30 dní vyplniť správu do Mobility Tool, ktorá mu bude automaticky zaslaná na email. Email odosielateľa je DIGIT-EUSURVEY@nomail.ec.europa.eu . Prosím, skontrolujte si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam).

Databáza s ponukou na vyhľadávanie školení pre zamestnancov

Obsahuje ponuky pre tzv. Staff weeks, job shadowing: 

http://staffmobility.eu/

 

Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) zamestnancov

Pedagogická fakulta UMB, Ekonomická fakulta UMB, Rektorát UMB

Mgr. Andrea Bobákováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 6725E-mailandrea.bobakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Filozofická fakulta UMB, Fakulta prírodných vied UMB

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7414, 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB, Právnická fakulta UMB

Jana Mikováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 1611, 6723E-mailjana.mikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici