Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prihláška na mobilitu Erasmus+

Mobility Erasmus+ na akademický rok 2022/2023

Milé dámy, milí páni, 

oznamujeme Vám, že spúšťame predvýbery na mobility Erasmus+ na akademický rok 2022/2023. Prihlášky sa podávajú elektronicky. Elektronickú prihlášku nájdete nižšie na tejto stránke.

Termín uzávierky podávania prihlášok je 15. decembra, 2021

Prihlasovanie na Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023 je k 15.12.2021 uzavreté, prihlášku si však naďalej môžete podať a v prípade schválenia budete zaradený na zoznam náhradníkov.

Univerzity, s ktorými má UMB uzatvorenú medziinštitucionálnu dohodu, vyhľadáte v zozname partnerských vysokých škôl

Podmienky mobility:        

 • Učiteľská mobilita sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity
 • Mobilita - školenie sa môže uskutočniť v období od 01.09.2022 do 31.08.2023
 • Trvanie mobility je od 2 do 5 pracovných dní, s výnimkou Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska, kde je trvanie pobytu od 2 do 4 dní.
 • Pri mobilite učiteľa je nutné odučiť minimálne 8 hodín.
 • Prioritu majú zamestnanci, ktorí sa Erasmus mobility ešte nezúčastnili.

Kritériá hodnotenia mobility:   

 • Kvalifikačný rast.
 • Obsah programu mobility
 • Motivácia, celkové ciele a pridaná hodnota
 • Aktivity a program
 • Očakávané výsledky, prínos mobility pre oddelenie a fakultu
 • znalosť cudzieho jazyka danej mobility.
Žiadateľ
Meno a priezvisko:
Email:
Adresa trvalého bydliska:
Dátum narodenia:
Telefón/mobil:
Pracovisko:
Typ mobility:
Predchádzajúca účasť na mobilite Erasmus:
Realizácia mobility:
Prijímajúca inštitúcia
Názov prijímajúcej inštitúcie:
Erasmus kód prijímajúcej inštitúcie:
Hlavný jazyk, v ktorom bude mobilita prebiehať:
Mobilita
Plánovaný termín mobility:
Mobilita nevyhnutná pre kvalifikačný rast:
Dátum
Súhlasím s podmienkami a kritériami mobility.
Nie
Vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú presné, pravdivé a úplné.
Nie
Vyhlasujem, že pred poskytnutím osobných údajov mi boli prevádzkovateľom poskytnuté informácie v súlade s článkom 13 GDPR a informácie o právach dotknutej osoby.
Nie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici