https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Otázky a odpovede

1. Chcem ísť na mobilitu v rámci programu Erasmus+, ako mám postupovať?

Na mobilitu Erasmus+ je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom online formuláru na základe aktuálnej výzvy. Prihlášky však akceptujeme aj kedykoľvek počas roka, zaradíme Vás medzi náhradníkov a v prípade, že sa uvoľní miesto, tak môžete mobilitu absolvovať. Je potrebné si zvoliť takú univerzitu, s ktoru máme alebo budeme mať podpísanú platnú bilatelárnu zmluvu.

2. Aké dokumenty budem potrebovať pred cestou?

Pred cestou zamestnanec doručí na Referát pre medzinárodnú spoluprácu. Program mobility, v ktorom je uvedené miesto, dátum a obsah mobility. Program mobility musia svojim podpisom potvrdiť všetky tri strany (zamestnanec, prijímajúca a vysielajúca inštitúcia). Rovnako je potrebná aj Žiadosť o zahraničnú pracovnú cestu, ktorú podpisom schváli priamy nadriadený. Na Referáte pre medzinárodnú spoluprácu Vám vypracujeme Finančnú zmluvu a Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu. Pred cestou musí mať zamestnanec uzatvorené aj platné cestovné poistenie alebo môže využiť univerzitné cestovné poistenie. Viac informácii nájdete v sekcii Realizácia mobility Erasmus+ alebo kontaktujte Referát pre medzinárodnú spoluprácu a referentka, ktorá je zodpovedná za zamestnanecké (outgoing) mobility, Vám rada pomôže.

3. Ako bude zabezpečené ubytovanie a cesta?

Ubytovanie a cestu si zamestnanec zabezpečuje vo vlastnej réžii. Niekedy je možné o spoluprácu požiadať prijímajúcu inštitúciu, ktorá odporučí vhodné ubytovanie. Zamestnanec na základe Finančnej zmluvy obdrží cestovný grant, ktorý je určený na pokrytie cestovných a pobytových nákladov. Ubytovanie a cestovné lístky (prípadne pohonné hmoty) si zamestnanec hradí z obdržaného grantu individuálne. Po skončení cesty je potrebné dokladovať faktúru za ubytovanie a cestovné lístky (prípadne doklad o nákupe pohonných hmôt), preto je potrebné si všetky doklady o zaplatení ponechať.

4. Aké dokumenty je potrebné doložiť po uskutočnení mobility?

Po ukončení mobility zamestnanec na Referát pre medzinárodnú spoluprácu doručí Správu zo zahraničnej pracovnej cesty, faktúru za ubytovanie, cestovné lístky alebo doklad o nákupe pohonných hmôt a Potvrdenie o absolvovaní mobility. Príslušná referentka spracuje vyúčtovanie pracovnej cesty, ktoré zamestnanec obratom vráti potvrdené podpismi.