Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Chcem ísť študovať

Čo musíš spraviť, ak chceš ísť študovať cez program Erasmus?

  1. Sleduj stránky Referátu pre medzinárodnú spoluprácu (RMS UMB), aby si nezmeškal/la termíny aktuálnej výzvy.
  2. Vyplň si online prihlášku a nezabudni priložiť všetky potrebné prílohy.
  3. Po úspešnom výberovom konaní Ťa nominujeme na zahraničnú vysokú školu, ktorú si si zvolil/a zo zoznamu partnerských vysokých škôl.
  4. Zahraničná vysoká škola Ťa následne sama kontaktuje a pošle Ti potrebné inštrukcie a dokumenty, ktoré musíš vyplniť, aby Ti mohli vystaviť akceptačný list.
  5. Akceptačný list zašleš na náš referát a vyplníš online Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement), v ktorej budú uvedené predmety zvolené na zahraničnej vysokej škole. Pre splnenie podmienok grantu je potrebných minimálne 20 kreditov. Inštrukcie k vyplneniu online Learning Agreement nájdeš v prílohách tejto stránky.
  6. Aby si si na zahraničnej VŠ vybral/la vhodné predmety a správne vyplnil/la Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement), je potrebné výber konzultovať s katedrovým Erasmus koordinátorom.
  7. S katedrovým koordinátorom prekonzultuješ aj potrebu Individuálneho študijného plánu, o ktorý máš právo počas Erasmus mobility požiadať. V niektorých prípadoch môže byť IŠP povinný a preto je potrebné si to dopredu preveriť.
  8. Pred vycestovaním je potrebné uzatvoriť cestovné poistenie (odporúčame www.erapo.sk alebo www.studujcestuj.sk). Kópiu zmluvy a kópiu Európskeho preukazu poistenca doručíš  na náš referát spolu s ostatnými podkladmi k mobilite (Akceptačný list, Zmluva o štúdiu).
  9. Vyplníš povinný jazykový test OLS, ktorý Ti príde automaticky na tvoj email.
  10. Po doručení všetkých potrebných dokumentov Ti pripravíme Finančnú zmluvu, ktorú vyplníš a doručíš nám 2 kópie s tvojim originál podpisom. Následne Ti budú vyplatené finančné prostriedky. A tvoj Erasmus pobyt sa môže začať.

Povinnosti študenta počas mobility

Po príchode na zahraničnú vysokú školu je študent povinný zaevidovať akékoľvek zmeny v štúdijnom pláne v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement – časť During mobility). Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o štúdiu pošle študent emailom neodkladne na Referát pre medzinárodnú spoluprácu do 5 týždňov od začiatku semestra.

Povinnosti študenta po mobilite

Po ukončení mobility je študent povinný doručiť na Referát pre medzinárodnú spoluprácu potvrdené Potvrdenie o dĺžke štúdia/stáže, Výpis výsledkov štúdia (Transcript of Records) a Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement – čast After Mobility). Na základe emailovej výzvy študent vyplní do 30 dní od ukončenia štúdia online správu prostredníctvom Mobility Tool. Email s výzvou by mal mať odosielateľa DIGIT-EUSURVEY@nomail.ec.europa.eu. Prosím, skontroluj si aj priečinok Nevyžiadanej pošty (Spam). V prípade potreby vyplní študent jazykový test OLS (pri dosiahnutí úrovne C1 a C2 v úvodnom teste a pri pobytoch v rámci projektu KA107 sa OLS jazykový test nevypĺňa).

Koordinátorky odchádzajúcich (outgoing) študentov

Ekonomická fakulta UMB, Fakulta medzinárodných vzťahov a politických vied UMB

 

Mgr. Jana Prašovskáreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 2197, 6726E-mailjana.prasovska@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Filozofická fakulta UMB

Mgr. Margaréta Krkošová

Mgr. Margaréta Krkošováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7414, 6728E-mailmargareta.krkosova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

Fakulta prírodných vied UMB

Mgr. Viera Pavlovičová

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7439, 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

Pedagogická fakulta UMB, Právnická fakulta UMB

 

Ing. Anita Dienešová

Ing. Anita Dienešováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 4226, 6722E-mailanita.dienesova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici