O nás

Referát pre medzinárodnú spoluprácu koordinuje aktivity UMB v oblasti medzinárodnej spolupráce. Zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a rozvojom medzinárodných vzťahov a vytvára podmienky pre profesionalizáciu internacionalizácie na UMB. Podporuje medzinárodnú dimenziu vo všetkých oblastiach fungovania UMB.

Administrujeme všetky druhy mobilít študentov a zamestnancov, spracovávame agendu zahraničných pracovných ciest, staráme sa o zahraničných študentov a pracovníkov, nadväzujeme a udržiavame kontakty s medzinárodným univerzitným prostredím.