Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby

Vážení zamestnanci, milí študenti UMB,

Národná agentúra SAAIC zverejnila Výzvu 2021 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2021/2022.

Výzva sa týka študentov a zamestnancov, ktorí si podali prihlášku na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2021/2022.

Kritéria pre žiadateľov o špeciálny ERASMUS+ grant

  • študent/zamestnanec VŠ si podal prihlášku na svojej vysokej škole na Erasmus mobilitu v rámci výzvy 2021, 
  • študentovi/zamestnancovi VŠ je oficiálne uznané vážne postihnutie (invalidita) alebo výnimočná špeciálna potreba, 
  • prihláška obsahuje detailné zdôvodnenie špeciálnych požiadaviek a stanovenie požadovanej sumy.  

Povinné prílohy k prihláške 

  • kópia preukazu ŤZP. V prípade, že študent/zamestnanec VŠ je občanom inej krajiny alebo má trvalý pobyt v inej krajine, kópia obdobného preukazu, ktorý mu v jeho krajine potvrdzuje zdravotné postihnutie, 
  • potvrdenie (akceptačný list), že hosťujúca inštitúcia je oboznámená s vážnym postihnutím alebo špeciálnou potrebou prijímaného študenta/zamestnanca vysokej školy a môže zabezpečiť primerané zariadenie a podporu (ubytovanie, učebné pomôcky, semináre, knižnica atď.) v rámci jeho postihnutia alebo špeciálnej potreby.

 

Prihláška pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami (Výzva 2021)

 

Prihlášku spolu s povinnými prílohami prosím zašlite na viera.pavlovicova@umb.sk do 11.10. 2021.

Finančné pravidlá na udelenie a vyúčtovanie grantu pre študentov a zamestnancov VŠ so špeciálnymi potrebami

Žiadateľ o špeciálny grant je povinný v prihláške odpovedať na všetky otázky. V prihláške uvedie výšku predpokladaných nákladov, ktoré bude potrebovať z dôvodu svojich špeciálnych potrieb. Účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi) všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.).

Účastníci s poruchami diétneho stravovania (diabetes, celiakia) o tento typ špeciálneho grantu v rámci výzvy 2021 nežiadajú.