https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Mobilita zamestnanca počas koronakrízy

Ako opatrenia v súvislosti s COVID-19 ovplyvnili prípravu a realizáciu  Erasmus mobility - Denisa Voskárová

Erasmus+ umožňuje študentom, učiteľom ako aj zamestnancom vysokých škôl realizáciu mobility v zahraničí. Erasmus mobility sú skvelou možnosťou na získavanie nových poznatkov, výmenu skúseností a získanie nových kontaktov v zahraničí.

V tomto období, keď sú prijímané rozličné opatrenia v súvislosti s cestovaním a s COVID-19, je na individuálnom rozhodnutí každého jednotlivca, či plánovanú Erasmus mobilitu zrealizuje alebo nie. Pri rozhodovaní určite zohrávajú úlohu viaceré faktory. Ide najmä o opatrenia prijaté prijímajúcou a vysielajúcou krajinou (prípadne aj opatrenia prijaté tranzitnou krajinou) ako aj opatrenia v súvislosti s mobilitami prijímajúcej a vysielajúcej inštitúcie. Medzi ďalšie dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú individuálne rozhodnutie vycestovať alebo nevycestovať patrí aj zdravotný stav jednotlivca, dlhodobo vopred plánované a termínované aktivity, potreba postarať sa o rodinných príslušníkov a pod.

Ja som sa rozhodla Erasmus mobilitu absolvovať aj v tomto, trochu pre cestovanie zložitejšom období. Pre svoju mobilitu zamestnanca som si vybrala Masarykovu univerzitu v Brne. Pôvodne som chcela mobilitu na Masarykovej univerzite zrealizovať v máji 2020, čo z dôvodu COVID-19 nebolo možné. Po uvoľnení opatrení a po dohode s kolegami z Masarykovej univerzity som pracovné stretnutia v rámci Erasmus mobility zamestnanca zrealizovala v termíne od 31.8.2020 do 4.9.2020. Okrem bežnej agendy spojenej s vycestovaním do zahraničia v rámci Erasmus mobility (informácie o agende uvádzam v časti o inštitucionálnej podpore na UMB v závere tohto príspevku), bolo potrebné zorientovať sa aj v otázkach opatrení prijatých v súvislosti s COVID-19.

Koronavírus a Slovensko: https://korona.gov.sk

Úrad verejného zdravotníctva SR: http://www.uvzsr.sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR:

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach#cesko

Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz

Oficiálne stránky mesta Brno:

https://koronavirus.brno.cz/aktualni-narizeni-a-doporuceni-vlady

Masarykova univerzita: https://www.muni.cz/koronavirus

Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita: https://www.econ.muni.cz/koronavirus

Informácie o postupoch pri mobilitách / Masarykova univerzita: https://czs.muni.cz/cs/koronavirus a https://czs.muni.cz/en/coronavirus

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_sk

https://www.erasmusplus.sk/kniznica/media/2020/TS_Uvolnenie_krajiny_korona_1.pdf

 

Ubytovanie:

V súvislosti s rezervovaním ubytovania na Masarykovej univerzite som sa opýtala, či by bolo potrebné zaplatiť stornopoplatok za ubytovanie v prípade, ak by som z dôvodu opatrení v súvislosti COVID-19 mobilitu nezrealizovala. Odpovedali mi, že v takom prípade by sa storno poplatok za ubytovanie u nich neplatil.

Doprava:

Cestovné lístky z Banskej Bystrice do Brna a späť som si kupovala s tým, že ak by bolo potrebné, mohla som ich flexibilne, aj pár minút pred cestou bezplatne stornovať. Z tohto dôvodu som mala cestovné lístky zakúpené cez RegioJet. Cesta späť mala byť pôvodne cez Bratislavu. Keďže Bratislava bola vyznačená na mape ako riziková, červená oblasť v súvislosti s COVID-19, zvolila som na spiatočnú cestu radšej priame spojenie Brno – Banská Bystrica cez FlixBus.

Program mobility:

S kolegami z Masarykovej univerzity som si vopred dohodla časový harmonogram a témy stretnutí. Program bol dohodnutý tak, že ak by došlo k sprísneniu opatrení na strane prijímajúcej alebo vysielajúcej krajiny či inštitúcie, mobilita mohla byť kedykoľvek zrušená, o čom by sme sa e-mailom vzájomne informovali. Pred vycestovaním som prijímajúcej inštitúcii e-mailom potvrdila, že mobilitu budem realizovať a pre istotu som všetkým kolegom z Masarykovej univerzity, s ktorými som sa mala stretnúť, poslala svoje súkromné číslo na mobil (ak by sa niečo v súvislosti s dohodnutým stretnutím alebo opatreniami, v priebehu mobility, zmenilo).

Dôležité kontakty (telefonické a e-mailové kontakty), ktoré som mala počas mobility pri sebe pre prípad potreby:

Priebeh mobility:

Mobilita prebehla podľa plánu a boli zrealizované všetky vopred dohodnuté stretnutia. Počas stretnutí s kolegami z Masarykovej univerzity som sa vždy dostala k otázke ako COVID-19 ovplyvnil a ovplyvňuje ich agendu. Za všetky uvediem aspoň niekoľko príkladov: Pri projektoch sú to napr. časové posuny v harmonogramoch realizácie projektov, umožnenie odovzdania priebežných a záverečných správ v neskoršom termíne a zmeny v rozpočtoch (napr. z dôvodu nerealizovaných služobných ciest). COVID-19 ovplyvnil aj realizáciu rôznych vopred dohodnutých podujatí. V niektorých prípadoch boli podujatia namiesto prezenčnej formy realizované online, prípadne boli podujatia realizované s menším počtom osôb. Niektoré mobility neboli zrealizované, prípadne boli skôr ukončené.

Po príchode z mobility:

Po príchode z mobility som sa s mojou priamou nadriadenou dohodla na tom, koľko dní mám pracovať z domu a následne som o tom informovala personalistku na fakulte.

Cestovanie je súčasťou nášho života. S cestovaním sú väčšinou vždy spojené aj určité menšie alebo väčšie obmedzenia (finančné, časové, zdravotné, dopravné) a riziká (lokálne konflikty, štrajky, zdravotné riziká v danej oblasti a pod.).

Dôležité v súvislosti s cestovaním do zahraničia je to, aby sme vedeli kam sa môžeme v prípade potreby obrátiť. V prípade Erasmus mobilít je inštitucionálna podpora oveľa väčšia ako pri súkromných alebo iných pracovných cestách do zahraničia. Účastník Erasmus mobility má podporu tak na strane vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie (mobilita sa realizuje na základe bilaterálnych dohôd medzi inštitúciami; kontaktné osoby na fakulte, univerzite), na strane vysielajúcej a prijímajúcej krajiny (podpora národných kancelárií). Je tu aj podpora na európskej úrovni (mobility sa realizujú v rámci programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe Erasmus+; EACEA - The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).

Inštitucionálna podpora mojej Erasmus mobility na Univerzite Mateja Bela: Ekonomická fakulta UMB a Rektorát UMB

Erasmus mobility, či už zamestnanecké, učiteľské alebo študentské je možné úspešne realizovať najmä vďaka systematickej a odbornej inštitucionálnej podpore, tak na fakultnej ako aj rektorátnej úrovni. Intenzívna podpora a poradenstvo sú poskytované pred mobilitou, počas a aj po jej ukončení. V súvislosti s mojou mobilitou som najprv nahlasovala referátu pre medzinárodné vzťahy na Ekonomickej fakulte UMB záujem o účasť na mobilite (v januári 2019), následne ma po vyhodnotení celkového záujmu o mobility na univerzite (v júli 2019) informovali o možnosti zrealizovať mobilitu (v období od 1.9.2019 do 30.9.2020) a o potrebnej dokumentácii pred mobilitou (program mobility – školenia; zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov, potvrdenie o poistení, príkaz na zahraničnú pracovnú cestu), počas mobility (Certificate – arrival, departure – t.j. potvrdenie o príchode a odchode z mobility od prijímajúcej inštitúcie; potvrdenie o ubytovaní) a po realizácii Erasmus mobility (participant report form - správa cez EU Survey, potvrdenie o príchode a odchode z mobility, správa zo zahraničnej pracovnej cesty, vyúčtovanie, potvrdenie o ubytovaní, cestovné lístky). V rámci spracovávania agendy k mobilite je potrebné mať informácie o tom, kto, kedy, čo podpisuje a odsúhlasuje, čo má byť v určitých kolónkach vyplnené (niektoré časti sú špecifické, nakoľko obsahujú pojmy používané v súvislosti s projektovou agendou programu Erasmus+ a ich význam je lepšie si odkonzultovať pred ich vyplnením), čo je potrebné uviesť napríklad v programe mobility, aké podrobné majú byť tieto informácie, ako dlho trvá proces podpisovania zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov; kedy je vyplatená finančná podpora, čo má obsahovať správa zo zahraničnej pracovnej cesty, čo je potrebné uviesť pri niektorých častiach správy – participant report form a pod. Otázok v súvislosti s mojou Erasmus mobilitou som mala naozaj dosť veľa a preto sa chcem poďakovať najmä kolegyni, referentke pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty za jej ochotu, poradenstvo, dobré rady, ústretovosť ako aj odkomunikovanie potrebnej agendy s prodekankou pre medzinárodné vzťahy Ekonomickej fakulty a s kolegyňou na Rektoráte UMB.

Prostredníctvom tohto príspevku sa chcem zároveň poďakovať aj všetkým kolegom z Ekonomickej fakulty a z Rektorátu Univerzity Mateja Bela ako aj kolegom z Masarykovej univerzity, ktorí pomohli moju Erasmus mobilitu úspešne zrealizovať. Ďakujem za ich podporu, pomoc a cenné rady. Kolegom z Masarykovej univerzity ďakujem aj za príklady dobrej praxe a ich skúsenosti s agendou z oblasti vedy, výskumu, edičnej a publikačnej činnosti, medzinárodných vzťahov, projektovej agendy, agendy rozvoja, marketingu, akreditácií, habilitačných a vymenúvacích konaní, doktorandského štúdia, či s agendou zameranou na spoluprácu s praxou.

COVID-19 celkovo neovplyvňuje len cestovanie, cestovný ruch, realizáciu mobilít, život a agendu na vysokých školách, ale aj našu prácu, náš súkromný život a naše rozhodnutia.

Jedným z rozhodnutí je aj to, či vycestovať na Erasmus mobilitu do zahraničia. Ja som sa rozhodla mobilitu zrealizovať a vycestovať. Moja Erasmus mobilita na Masarykovej univerzite bola pre mňa po profesionálnej aj ľudskej stránke zaujímavou a dobrou skúsenosťou.

 

Denisa Voskárová

referentka pre vedeckovýskumnú činnosť Ekonomická fakulta UMB

 

Mobilita zamestnanca počas koronakrízyMobilita zamestnanca počas koronakrízyMobilita zamestnanca počas koronakrízy