Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Mobility zamestnancov - preplatenie testu na COVID-19

Zamestnanec vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu – mobilitu má nárok na preplatenie nákladov súvisiacich s testovaním na COVID-19, pokiaľ to tak vyžaduje nariadenie vlády SR, alebo usmernenie krízového štábu univerzity, alebo usmernenie krízového štábu fakulty, ku ktorej prináleží, alebo usmernenie prijímajúcej inštitúcie alebo usmernenie prijímajúcej krajiny. Preplatenie nákladov sa realizuje na základe predloženej žiadosti do inštitucionálnej kancelárie mobilít, ktorej prílohu tvorí faktúra, alebo iný daňový doklad viažuci sa na testovanie COVID-19 v súvislosti s vycestovaním na zahraničnú pracovnú cestu – mobilitu.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici