Výjazdový kurz s témou pre posilnenie národného povedomia pre pedagógov v Maďarsku

V uplynulý víkend (8. - 9. 4. 2016) realizovali pedagógovia UMB ďalší výjazdový kurz pre pedagógov slovenských škôl v Maďarsku. Na základe úspešného kurzu v Békešskej Čabe v januári 2016 prejavili záujem aj pedagógovia zo severných oblastí Maďarska, kde je situácia špecifická: v Novohradskej, Hevešskej a Peštianskej župe sú väčšinou základné školy, v ktorých sa slovenský jazyk vyučuje len 1-2 hodiny do týždňa a na školách je veľmi malý počet slovenských pedagógov - nie zriedka aj len jeden pedagóg, ktorý pracuje vo veľmi náročných podmienkach.

Pre túto špecifickú skupinu si organizátorka Výjazdového kurzu

  • Ruženka Egyedová Baráneková zo Šalgotarjánu, predsedníčka Spolku Slovákov v Maďarsku,

zvolila tú časť tém z pôvodného programu Výjazdového kurzu v Békešskej Čabe, ktoré pedagógovia v špecifických podmienkach fungovania potrebujú ako najdôležitejšie.

V dňoch 8.- 9. apríla 2016 na školení v Bánku, v Maďarsku, za UMB prezentovali svoje témy pedagógovia:

  • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD., Katedra histórie FF UMB s témou: Identita v kontexte vyučovania - slovenská vzdelanosť.
  • Mgr.art. Martin Urban, PhD., Katedra hudobnej kultúry PdF UMB s témou: Tradičná kultúra a folklorizmus - efektívne nástroje národného povedomia.
  • PhDr. Zuzana Drugová, MC UMB s témou: Využitie prvkov tradičnej kultúry vo vyučovacom procese

Odborným garantom výjazdového kurzu je

  • doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.,

a za Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí kurz organizačne zabezpečila

  • PhDr. Zuzana Drugová.

Referencie

„Verím, že aj v budúcnosti sa môžem zúčastniť kurzu, ktorý pred teóriou uprednostní praktickosť použiteľnú na pomery Slovákov v Maďarsku." - napísal jeden z účastníkov Výjazdového kurzu pre pedagógov slovenských škôl v Bánku v Maďarsku, 8.- 9.apríla 2016, ktorý realizovali prednášajúci z UMB na tému Posilnenie národného povedomia. O prednášajúcich spomínaný autor – Atila Rusnák - napísal okrem iného:

  • Doc. PaeDr. Miroslav Kmeť, PhD, jediný historik na Slovensku, ktorý sa profesionálne venuje historiografii Slovákov v zahraničí, prednášal o identite v kontexte dejepisného vyučovania v predmete Slovenská vzdelanosť. Poukázal na to, že všeobecným cieľom vyučovania dejín je to, aby vytvoril historický horizont žiakovho života a sveta a tak prispel k výchove jedinca ako občana demokratickej spoločnosti.
  • Mgr. art. Martin Urban, PhD. v téme Tradičná kultúra a folklorizmus - efektívne nástroje posilnenia národného povedomia poukázal na to, že folklorizmus je účinným nástrojom na rozvoj kompetencií žiakov a pedagógov v oblasti využitia tradičnej kultúry ako účinného didaktického nástroja pre rozvoj národného povedomia detí a mládeže.
  • PhDr. Zuzana Drugová, pracovníčka MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí prednášala o možnostiach využitia prvkov tradičnej kultúry Slovenska vo vyučovacom procese. Jej netajeným cieľom bolo poukázať na možnosti hľadania praktického a praxi realizovateľného spôsobu, ako pracovať s tradičnou kultúrou predkov, pomôcť učiteľom, aby vedeli selektovať a orientovať sa v týchto materiáloch.

Ďakujeme a aj do budúcna sa budeme snažiť nájsť praktické a využiteľné formy pomoci pre krajanov. Celý článok Atilu Rusnáka nájdete v prílohe.

Fotky z akcie

Autor fotografií:

  • Atila Rusnák.