Metodické centrum UMB v roku 2016 pripravilo tieto aktivity

V gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí – pre žiakov škôl z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny:

 • Škola v prírode a zimné športy – 11.-17.3.2016 – Penzión Limba Donovaly

Škola bola realizovaná v plánovanom termíne.

 • Výjazdová škola v prírode v Rumunsku, Gemelčička, oblasť Salaš – 15.-21.5.2016

Škola v prírode pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí – jej výjazdová forma je určená pre žiakov z oblastí, v ktorých je problémom zabezpečiť účasť na Školách v prírode organizovaných na Slovensku. V roku 2015 sme po prvý krát boli v rumunskom Bihore aj na Ukrajine, v roku 2016 odchádzame do Gemelčičky v Rumunsku. Pre deti z tejto oblasti je dôležitý kontakt so slovenskými pedagógmi. Program výjazdovej školy v prírode dodržiava zásady, ktoré máme nastavené u nás na Slovensku – dôležité je ale prispôsobiť realizáciu výjazdovej školy konkrétnym podmienkam, ktoré v ,nohom predurčujú aj spôsob realizácie výjazdovej školy v prírode. Vzhľadom na náročnosť tejto aktivity sú jej pedagógmi skúsení účastníci Škôl v prírode, ktoré sme doposiaľ realizovali na Slovensku.

 • Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska – 27.5.-5.6.2016 – hotel Boboty, Vrátna

Škola v prírode pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí je určená pre 20 žiakov 1.stupňa a 20 žiakov 2.stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a 4 sprevádzajúcich pedagógov z každej krajiny. Takto nastavené počty sú využívané vo vyučovacom procese aj v súťaži zmiešaných družstiev v popoludňajších hodinách a smerujú k adresnému vzdelávaniu podľa veku žiakov, ako aj k aktívnemu využívaniu slovenského jazyka v prirodzenej komunikácii medzi účastníkmi.

Aj v roku 2016 sa vrátime do hotela Boboty vo Vrátnej doline, program však pozmeníme tak, aby sme okrem Jánošíka a Terchovej spoznali aj ďalšie zaujímavosti regiónu Orava a priľahlých regiónov. Navštívime hrad Strečno, Čičmany, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, Párnicu... Vzdelávací program ešte viac upriamime na denné témy, ktoré sa budú prelínať v dopoludňajšej vzdelávacej, aj popoludňajšej súťaživej časti dňa.

 • Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny – 17.-27.6.2016 – penzión Volga, Tatranská Lomnica

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny je určený pre deti z oblasti Černobyľu, ktorý na základe medivládnej dohody za Ukrajinskú stranu organizačne zabezpečuje Nadácia pre deti z Ukrajiny so sídlom v Kyjeve.

za Metodické centrum Univerzity Mateja Bela v posledných rokoch Ozdravný tábor organizujje kolektív mladých doktorandov a absolventov Univerzity Mateja Bela a to s dôrazom na veku primerané pohybové vyžitie účastníkov, s obsahom mnohých výletov, zájazdov aj hier a súťaží, ktoré organizujeme formou súťažných družstiev. Členmi družstiev sú aj naši animátori, čo zabezpečuje významný osobný kontakt detí a ich vedenia.

 • Škola v prírode pre Slovákov z Chorvátska a Poľska – 24.6.-3.7.2016 – hotel Boboty, Vrátna

Škola v prírode pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí je určená pre 20 žiakov 1.stupňa a 20 žiakov 2.stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a 4 sprevádzajúcich pedagógov z každej krajiny. Takto nastavené počty sú využívané vo vyučovacom procese aj v súťaži zmiešaných družstiev v popoludňajších hodinách a smerujú k adresnému vzdelávaniu podľa veku žiakov, ako aj k aktívnemu využívaniu slovenského jazyka v prirodzenej komunikácii medzi účastníkmi.

Aj v roku 2016 sa vrátime do hotela Boboty vo Vrátnej doline, program však pozmeníme tak, aby sme okrem Jánošíka a Terchovej spoznali aj ďalšie zaujímavosti regiónu Orava a priľahlých regiónov. Navštívime hrad Strečno, Čičmany, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, Párnicu... Vzdelávací program ešte viac upriamime na denné témy, ktoré sa budú prelínať v dopoludňajšej vzdelávacej, aj popoludňajšej súťaživej časti dňa.

 • Didaktický kurz pre pedagógov škôl s vyučovacím jazykom slovenským – 19.-25.6.2016 – UMB Banská Bystrica

Didaktický kurz pre pedagógov škôl s vyučovacím jazykom slovenským je v roku 2016 určený pre učiteľov tých špecializácií, ktorí doposiaľ nemali vytvorené podmienky pre príchod na didaktický kurz - jedná sa o tie málo zastúpené predmety, ktorých pedagógov je menej. Dôležité bude včasné nahlásenie záujmu zo strany pedagóga, a to  s presným uvedením jeho špecializácie. Počas didaktického kurzu MC UMB v Banskej Bystrici zabezpečí jednak všeobecné didaktické predmety v odbornej garancii Pedagogickej fakulty UMB, ale aj odborných garantov na tie predmety, na ktoré sa pedagógovia zo zahraničia nahlásia. Zapojené tak budú aj ďalšie fakulty UMB, podľa požiadaviek pedagógov zo zahraničia. Zo špecializácií navrhujeme zameranie na slovenské reálie v odbornej garancii doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD. z Katedry histórie FF UMB, ale možné sú aj špecializácie na prírodovedné odbory, prípadne ďalšie potrebné zamerania.

 • Súťaž v digitálnej fotografii a krátkej filmovej tvorbe – pobyt víťazov 27.-30.6.2016 – UMB Banská Bystrica

V termíne do 30.5.2016 bude možné, aby žiaci škôl s vyučovacím jazykom slovenským zaslali svoje práce elektronickou poštou na adresu film@hotmail.sk. Súťažné fotografie a krátke filmy následne vyhodnotí odborná porota mladých pedagógov pod vedením mgr.art.Lukáša Matejku. Súťažné =práce je možné posielať do kategórií:

DIGITÁLNA FOTOGRAFIA - témy KRAJINA, V AKCII, EXPERIMENT

ANIMÁCIA alebo KRÁTKY FILM - voľná téma

Víťazi súťaže budú pozvaní na Pobyt s udeľovaním cien - ale aj s  workshopmi na témy: práca s mojím fotoaparátom - naučia sa spoznať všetky jeho funkcie, workshop animácie a workshop luminografie - teda maľovanie svetlom na optiku objektívu. Pobyt víťazov plánujeme na 27.-30.jún 2016 v Banskej Bystrici, súčasťou bude pracovný výlet do okolia.

 • Letná škola bábkového divadla – 5.-12.7.2016 – penzión Zornička, Donovaly

V roku 2016 znova organizujeme už 3.ročník Letnej školy bábkového divadla, ktorá je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Letná škola je zároveň určená pre mladých záujemcov o divadlo a dramatické umenie. Odporúčame účasť členov fungujúcich divadelných krúžkov aj s ich odborným vedúcim, nakoľko súčasťou Letnej školy bábkového divadla budú workshopy, ktorých výsledok bude dôležitý nielen pre detských účastníkov, ale aj pre pedagógov, ktorí sa téme divadla venujú na svojich školách či v krúžkoch.

Odbornou garantkou Letnej školy bábkového divadla ja Katarína Hitzingerová, ktorá aj so svojim realizačným tímom má prax s vedením a organizovaním divadelných táborov na Dolnej zemi. Letnú školu bábkového divadla organizujeme v turistickom stredisku Donovaly, paralelne s Detskou krajanskou univerzitou, ktorá bude v roku 2016 zameraná na víťazov súťaží v slovenskom jazyku a prednese, čo umožní stretnutie mladých umelcov s podobnými zameraniami. Po prvý krát plánujeme využiť v tejto vzdelávacej aktivite aj osvedčenú súťaž zmiešaných družstiev, pričom súťaže budú zamerané na odborné časti vzdelávania.

 • Detská krajanská univerzita pre víťazov súťaží slovenského jazyka a prednesu –                           5.-12.7.2016 – penzión Zornička, Donovaly

Detskú krajanskú univerzitu v roku 2016 zameriavame na víťazov súťaží v slovenskom jazyku a prednese, žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Po prvý krát detskú univerzitu organizujeme v prostredí turistického strediska - na Donovaloch pri Banskej Bystrici. Zároveň vzdelávaciu aktivitu organizujeme paralelne s Letnou školou bábkového divadla, čo umožní pre účastníkov Detskej krajanskej univerzity jednak vzdelávanie v časti odborných predmetov zameraných na dramatické umenie, jednak umožní vzájomný kontakt účastníkov oboch aktivít - a to prostredníctvom súťaže zmiešaných družstiev. Pri vzdelávaní však cielene oddelíme obe aktivity vzhľadom na ich špecifické zameranie.

Vzdelávaciu časť aktivity zameriame na vzdelávanie v slovenskom jazyku s dôrazom na literatúru - a praktické workshopy so zameraním na prednes. Súčasťou Detskej krajanskej univerzity ostávajú aj poznávacie výlety – tento krát za osobnosťami slovenskej literatúry. Záverečnú promóciu v Cikkerovej sieni historickej Radnice mesta Banská Bystrica každoročne garantujú predstavitelia Univerzity Mateja Bela.

 • Letný tábor pre deti z Maďarska – 25.-29.7.2016 – hotel Eufória, Nová Lesná

Letný tábor pre deti z Maďarska organizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe medzivládnej dohody. Tábor je určený re deti - žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenskýmn v Maďarsku a jeho cieľom je pobyt detí v slovenskom prostredí s dôrazom na spoznávanie krajiny, život v slovenskom prostredí s cieľom zvýšenia využívania slovenského jazyka v bežnej a prirodzenej komunikácii.

V roku 2016 bude tábor po prvý krát realizovať skúsený kolektív mladých doktorandov a absolventov UMB, ktorí každoročne organizujú aj Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny.

 • Škola v prírode pre Slovákov z Rumunska a Ukrajiny – 19.-28.8.2016 – hotel Boboty, Vrátna

Škola v prírode pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí je určená pre 20 žiakov 1.stupňa a 20 žiakov 2.stupňa základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí a 4 sprevádzajúcich pedagógov z každej krajiny. Takto nastavené počty sú využívané vo vyučovacom procese aj v súťaži zmiešaných družstiev v popoludňajších hodinách a smerujú k adresnému vzdelávaniu podľa veku žiakov, ako aj k aktívnemu využívaniu slovenského jazyka v prirodzenej komunikácii medzi účastníkmi.

Aj v roku 2016 sa vrátime do hotela Boboty vo Vrátnej doline, program však pozmeníme tak, aby sme okrem Jánošíka a Terchovej spoznali aj ďalšie zaujímavosti regiónu Orava a priľahlých regiónov. Navštívime hrad Strečno, Čičmany, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, Párnicu... Vzdelávací program ešte viac upriamime na denné témy, ktoré sa budú prelínať v dopoludňajšej vzdelávacej, aj popoludňajšej súťaživej časti dňa.

V gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí – pre žiakov škôl z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny – v roku 2016 po prvý krát aj s účasťou žiakov zo západnej Európy a zámoria.

 • Letná škola tradičnej kultúry regiónov Slovenska – so zameraním na tvorivosť detí – 3.-10.7.2016 – Koliba JOSU Zuberec a Múzeum oravskej dediny

Letná škola tradičnej kultúry regiónov Slovenska je nový model, ktorý sa bude každoročne striedať s Letnou školou ľudového tanca. V roku 2016 Letnú školu tradičnej kultúry organizujem v spolupráci s Múzeom oravskej dediny v Zuberci. Súčasťou budú viaceré remeselné dielne priamo v múzeu, ale aj výlety do okolia za remeselnými technikami – navštívime modrotlačovú aj zvonkársku dielňu, zblízka si pozrieme prácu na salaši aj prácu mlyna na vodný pohon v Kvačianskej doline. Históriu pltníctva spoznáme priamo pri splave rieky Orava... Aj počas pobytu v ubytovacom zariadení sa budeme osobne venovať technikám tradičnej kultúry tak, aby ich naši detskí účastníci vedeli využiť aj po svojom návrate domov.

Účastníkmi Letnej školy tradičnej kultúry regiónov Slovenska môžu byť aj mladí Slováci žijúci v západnej Európe a zámorí

 • Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO – 30.7.-7.8.2016 – hotel Ďumbier Liptovský Ján

Novou ponukou v roku 2016 je Letný tábor mladých výskumníkov – po lokalitách UNESCO. Vzhľadom na pripravované vyššie zastúpenie poznávacích zájazdov po lokalitách  prírodných, hmotných aj nehmotných prvkov svetového aj slovenského zoznamu UNESCO odporúčame účasť skôr starších ročníkov základných škôl. Navštívime jaskyne, hrady, lokality hmotnej aj nehmotnej tradičnej kultúry Slovenska – a to všetko budú mladí účastníci poznávať aj prostredníctvom súťaže družstiev s uplatnením vedomostí a informácií získaných v priebehu výletov.

Aj tento letný vzdelávací pobyt  je určený aj pre slovenských účastníkov zo západnej Európy a zámoria.

V gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí po druhý krát:

 • Krajanské leto – poznávacie výlety a tvorivé dielne, súťaž v družstvách... 31.7.-13.8.2016 – Hotel FIS Jasná

Krajanské leto v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme po prvý krát organizovali v roku 2015 v hoteli Ďumbier v Liptovskom Jáne. Na základe minuloročného úspechu pripravujem v roku 2016 Krajanské leto pre 80 účastníkov zo zahraničia. Základom budú poznávacie a vzdelávacie výlety do okolia, množstvo tvorivých dielní s využitím tradičných slovenských techník – a to všetko prepojené súťažou zmiešaných družstiev, ktorá  motivuje účastníkov k prirodzenému spôsobu využívania slovenčiny ako jediného komunikačného jazyka na Krajanskom lete.

Krajanské leto v roku 2016 realizuje rozšírený realizačný tím z minulého roku, tento krát v prostredí Jasnej, s ubytovaním v hoteli FIS.

Vo vlastnej organizácii, na základe úspešného prvého ročníka v roku 2015:

 • Letná školička tradičnej kultúry pre žiakov základných škôl - I.turnus – denný tábor pre deti rodákov z Banskej Bystrice a okolia, ktorí majú záujem o základy slovenského ľudového tanca, spevu, tradičných remesiel – 1.-5.8.2016 – UMB Banská Bystrica
 • Letná školička tradičnej kultúry pre deti predškolského veku - II.turnus – 2.ročník denného tábora pre deti rodákov z Banskej Bystrice a okolia, ktorí majú záujem o základy slovenského ľudového tanca, spevu, tradičných remesiel – 8.-12.8.2016 – UMB Banská Bystrica

Na základe bohatých skúseností z organizovania Letnej školy ľudového tanca, hudby a remesiel v predchádzajúcich rokoch – aj na základe požiadavky našich bystrických maminiek žijúcich v zahraničí sme ponúkli v lete 2015 po prvý krát mestský tábor pre deti predškolského a mladšieho školského veku, ktoré prichádzajú do Banskej Bystrice a jej okolia za svojimi rodinnými príslušníkmi – a majú záujem spoznať tradičnú kultúru svojich rodákov – a podučiť sa v jej základoch.

Účastníčky z roku 2015 vo veku 3,5 – 4,5 roka si vyžiadali opakovanie Školičky aj v roku 2016 – pre túto mladšiu vekovú kategóriu je určený II.turnus v termíne 8.-12.augusta 2016 – ale ponúkame možnosť aj pre ďalších záujemcov v predškolskom veku detí.

Keďže v roku 2015 sme neuspokojili dvoch záujemcov v staršom veku, otvárame ponuku aj pre deti vo veku žiakov základných škôl – pre nich je určený I.turnus v termíne 1.-5.augusta.

Odborný program pripravuje a garantuje odborníčka – PhDr. Zuzana Drugová je etnológ s bohatou praxou v múzejníctve, zároveň vedie 25 rokov detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice – a pracuje práve s vekovou kategóriou detí 1.stupňa základných škôl. Pre spoluprácu na príprave tradičných remeselných techník rovnako oslovíme odborníkov.