https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Projekt JaSom pokračuje

Projekt JaSom pokračuje
Napriek zložitým podmienkam súvisiacim s pandémiou, projekt Metodického centra UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod názvom JaSom – Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie, ktorý bol podporený z programu Európskej únie Erasmus+, pokračuje podľa pôvodného plánu. Po augustovom výjazdovom školení u partnera v Chorvátsku realizoval tím odborníkov UMB školiace podujatie aj u partnera projektu v Rumunsku, kde v oblasti Bihor žije aktívna slovenská národnostná menšina. Témou výjazdového školenia bolo využitie slovenskej ľudovej piesne vo vzdelávacom procese pre naplnenie hlavných aj čiastkových cieľov projektu. Za UMB sa školenia zúčastnila koordinátorka prezentovanej témy PhDr. Zuzana Drugová z MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Mgr. art. Martin Urban, PhD., z Katedry hudobnej kultúry PdF UMB. Za partnera zo Srbska prezentovala doc. Dr. Jasna Uhláriková z Univerzity Nový Sad.  
 
Školiace podujatie projektu JaSom u Slovákov v Bodonoši sme úspešne absolvovali v dňoch 15. - 17. 9. 2020. Hostiteľom bolo  tamojšie Teoretické lýceum Jozefa Kozáčeka a hlavne jeho reprezentant a neúnavný organizátor Mgr. Alex Mlinarčík, ktorý zabezpečil bohatý a kvalitný program. Priamo na pôde hostiteľskej strednej a základnej školy  prebiehali pracovné a školiace stretnutia nie len priamych účastníkov projektu, ale projekt sme prezentovali a ku spolupráci na jeho evaluácii sme vyzvali aj pedagógov tejto školy. Sprievodnými podujatiami boli aj školiace stretnutia so žiakmi školy, s ktorými sme overovali časť pripravovaných didaktických postupov. Obohacujúcimi boli aj stretnutia s najstaršou generáciou v Bodonoši, ktorá bola pre odborníkov významnou databázou dôležitých zistení o živote Slovákov v minoritnom prostredí. Ďalšie čiastkové stretnutia sme absolvovali v slovenských obciach v okolí: v Borumlaku, Varzali, Novej Hute a Gemelčičke, kde sme získali významné komparatívne informácie. 
 
Školiace podujatie projektu JaSom u Slovákov v oblasti Bihor v Rumunsku naplnilo všetky plánované ciele - projektoví partneri sa zoznámili so špecifikami tohto prostredia,  odborné pozorovania a vzájomné informácie viedli k bohatej odbornej diskusii, k verifikácii viacerých výskumných a didaktických predpokladov, ale aj k ich doplneniu o nové pozorovania. Všetky zistenia prispejú ku skvalitneniu konečného výsledku projektu JaSom, ktorým bude didaktický materiál zohľadňujúci špecifickosť jednotlivých prostredí, v ktorých slovenské minority v zahraničí doposiaľ veľmi aktívne žijú.
Časť účastníkov školenia projektu JaSom v RumunskuČasť účastníkov školenia projektu JaSom v RumunskuOrganizátor školenia Mgr.A.Mlinarčík z Bodonoša v RumunskuOrganizátor školenia Mgr.A.Mlinarčík z Bodonoša v Rumunskupočas slávnostného otvorenia školenia sa predstavili mladí Slováci z Bodonošapočas slávnostného otvorenia školenia sa predstavili mladí Slováci z Bodonošastretnutie generácií na školskom dvore, výskum viedol Mgr.art.M.Urban,PhD_stretnutie generácií na školskom dvore, výskum viedol Mgr.art.M.Urban,PhD_stretnutie s najstaršou generáciou Slovákov v obci Varzaľ, výskum viedla PhDr. Z.Drugovástretnutie s najstaršou generáciou Slovákov v obci Varzaľ, výskum viedla PhDr. Z.Drugováúčastníci školenia za UMBúčastníci školenia za UMB