Vzdelávacie aktivity pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017

Vzdelávacie aktivity pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2017
 •   Škola v prírode pre Slovákov z Chorvátska a Poľska 23. 6. – 2. 7. 2017 – Hron

Školu v prírode v roku 2017 organizujeme v doline Hronca a Osrblia pri Čiernom Balogu. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou stredné Slovensko v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti. Ústredným tematickým prienikom celého pobytu bude najmä banská činnosť, ktorá zanechala výrazné stopy v krajine a jej histórii. Dôležitou súčasťou je skvalitňovanie jazykových kompetencií účastníkov – k využívaniu slovenčiny v tomto roku okrem komunikácie v priebehu vyučovania doplníme každodennú rannú desaťminútovú „jazykovú rozcvičku“ zameranú na  konverzáciu na aktuálne témy a na bežné komunikačné udalosti.

Účastníci navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, spoznajú časť histórie na príklade Čiernohronskej lesnej železnice, ale aj históriu baníctva a historických stredoslovenských banských miest, ktoré boli v 16.-18.storočí najbohatšími mestami Uhorska vďaka baniam na vzácne kovy.

Školy v prírode zachovajú účastníkmi obľúbený systém činnosti v zmiešaných súťažných družstvách.

Počet z 1 krajiny: 40 detí + 4 dospelí

 

 • Škola v prírode pre Slovákov z Maďarska a Srbska 4. 13. 8. 2017 – Osrblie

Školu v prírode v roku 2017 organizujeme v doline Hronca a Osrblia pri Čiernom Balogu. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou stredné Slovensko v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti. Ústredným tematickým prienikom celého pobytu bude najmä banská činnosť, ktorá zanechala výrazné stopy v krajine a jej histórii. Dôležitou súčasťou je skvalitňovanie jazykových kompetencií účastníkov – k využívaniu slovenčiny v tomto roku okrem komunikácie v priebehu vyučovania doplníme každodennú rannú desaťminútovú „jazykovú rozcvičku“ zameranú na  konverzáciu na aktuálne témy a na bežné komunikačné udalosti.

Účastníci navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, spoznajú časť histórie na príklade Čiernohronskej lesnej železnice, ale aj históriu baníctva a historických stredoslovenských banských miest, ktoré boli v 16.-18.storočí najbohatšími mestami Uhorska vďaka baniam na vzácne kovy.

Školy v prírode zachovajú účastníkmi obľúbený systém činnosti v zmiešaných súťažných družstvách.

Počet z 1 krajiny: 40 detí + 4 dospelí

 

 • Škola v prírode pre Slovákov z Rumunska a Ukrajiny 20. 29. 8. 2017 Osrblie

Školu v prírode v roku 2017 organizujeme v doline Hronca a Osrblia pri Čiernom Balogu. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou stredné Slovensko v kontexte jeho prírodovednej, kultúrnej a historickej jedinečnosti. Ústredným tematickým prienikom celého pobytu bude najmä banská činnosť, ktorá zanechala výrazné stopy v krajine a jej histórii. Dôležitou súčasťou je skvalitňovanie jazykových kompetencií účastníkov – k využívaniu slovenčiny v tomto roku okrem komunikácie v priebehu vyučovania doplníme každodennú rannú desaťminútovú „jazykovú rozcvičku“ zameranú na  konverzáciu na aktuálne témy a na bežné komunikačné udalosti.

Účastníci navštívia Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, spoznajú časť histórie na príklade Čiernohronskej lesnej železnice, ale aj históriu baníctva a historických stredoslovenských banských miest, ktoré boli v 16.-18.storočí najbohatšími mestami Uhorska vďaka baniam na vzácne kovy.

Školy v prírode zachovajú účastníkmi obľúbený systém činnosti v zmiešaných súťažných družstvách.

Počet z 1 krajiny: 40 detí + 4 dospelí

 

 • Súťaž v odbore digitálnej fotografie a krátkej filmovej tvorby/pobyt víťazov na Slovensku 13. – 16. 6. 2017 – UMB

Vzdelávacia aktivita je primárne určená pre deti základných a stredných škôl, mladých Slovákov žijúcich v zahraničí. Víťazi súťaže, ktorá je realizovaná zasielaním prác elektronickou poštou, sú pozvaní na Slovensko. Tvorbu účastníkov hodnotí odborná komisia zložená z umelcov a odborníkov. Popri cieľovej skupine detí a mládeže je sekundárnou cieľovou skupinou i skupina pedagógov, ktorí dostanú jedinečnú možnosť nadobudnúť nové odborné postupy vo výuke kreatívnych predmetov.

Po absolvovaní pobytu víťazov na Slovensku účastník vie pracovať kreatívne - v samostatnosti i v tvorivej skupine. Po príchode do domovskej krajiny hľadá nové inšpirácie, vhodné kompozície, momenty, situácie pre svoju ďalšiu tvorbu v oblasti fotografie, filmu alebo animácie.

Počet účastníkov celkovo: 30 – so súhlasom MŠVVaŠ som oslovovala aj účastníkov zo západnej Európy a zámoria

 

 • Výjazdová škola v prírode – 1 turnus Ukrajina máj  jún 2017

Cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku, poznávať a komparovať reálie Slovenska a Ukrajiny aj prostredníctvom zážitkového učenia priamo v teréne.

Pedagógovia z PdF UMB pripravia pre účastníkov vzdelávacie aktivity a workshopy zamerané na zážitkové metódy, bádateľské aktivity, rovesnícke učenie, prírodovedné experimenty a najmä exkurzie a výlety do okolia v spolupráci s miestnymi organizáciami. Súčasťou budú aj rôzne športové aktivity súťažného aj vedomostného zamerania.

Počet účastníkov: 40 detí

 

 • Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny 16.- 26. 6.2017 – Penzión Volga, Tatranská Lomnica

Ozdravný tábor je realizovaný MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín (za ukrajinskú stranu  -  Fond pre deti Ukrajiny). Určený je pre deti z oblasti Černobyľu. Každoročne v Tatranskej Lomnici privítame 40 detí.

Hlavným cieľom je pobyt detí v prírode, v horskom čistom prostredí

Zážitkové aktivity:

 • spoznávanie  krás Vysokých Tatier, vytváranie kladného vzťahu k prírode a ovzdušiu (návšteva jaskýň, náučných chodníkov a pod.),
 • získanie nových zručností formou tvorivých dielní (výroba upomienkových predmetov z hliny, dreva, látky a bavlny)
 • návšteva  múzeí - spoznávanie histórie, tradičného života  v slovenskej dedine,
 • športové vyžitie detí – spolupráca v tímoch, získavanie nových priateľov

jedinečné zážitky (cesta lanovkou,  Tatrabob, Aqua city, návšteva lokálnych atrakcií ....)

Počet účastníkov: 40 detí + 3 dospelí

 

 • Detská krajanská univerzita 2.- 9. 7. 2017 – UMB

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory – a to zážitkovou formou. Štúdium na Detskej krajanskej univerzite bude obsahovať  z humanitných predmetov slovenský jazyk, históriu, jazykovedu, z prírodovedných predmetov miestopis, rastlinstvo a živočíšstvo, fyzikálne odbory. Odbornými garantmi prezentovaných vedných odborov budú odborne príslušné katedry jednotlivých fakúlt UMB.

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Počet z 1 krajiny: 7 detí + 1 dospelý

 

 • Letný tábor mladých vedcov – pre stredoškolákov – 2. – 9. 7. 2017 – UMB

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je rozvíjať základné komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku a poznávať vedecké odbory. Cieľom vzdelávacej aktivity je poznávať zážitkovou formou rôzne vedecké odbory humanitného aj prírodovedného zamerania: z humanitných predmetov slovenský jazyk, história, jazykoveda, z prírodovedných predmetov miestopis, rastlinstvo a živočíšstvo, fyzikálne odbory. Odbornými garantmi prezentovaných vedných odborov budú odborne príslušné katedry jednotlivých fakúlt UMB.

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ako aj pre študentov stredoškolského žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Počet z 1 krajiny: 7 stredoškolákov + 1 dospelý

 

 • Letný tábor mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO 9.  – 16. 7. 2017 – UMB

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je formovanie historického vedomia krajanských detí a mládeže v záujme posilnenia ich identity a rozvíjania vzťahu k vlasti ich predkov.

Po absolvovaní vzdelávacej aktivity žiak pozná súvislosti kultúrnej histórie Slovenska v európskom kontexte, dokáže kriticky posúdiť osobitosti  jednotlivých pamiatok, konštruktívne hodnotí a vyberá pozoruhodnosti slovenskej krajiny pre zahraničných Slovákov, vie identifikovať špecifiká kultúrnohistorickej tematiky na Slovensku, je schopný aplikovať  osvojené poznatky, zručnosti a spôsobilosti pri riešení vlastnej témy zadanej práce

Vzdelávacia aktivita je určená pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ako aj pre žiakov mladšieho a staršieho školského veku žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Počet z 1 krajiny: 7 detí + 1 dospelý

 • Letný tábor pre deti z Maďarska 24. 29. 7. 2017 – Tatranská Polianka

Letný tábor pre deti z Maďarska je určený pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku vo veku do 15 rokov. Pobyt je realizovaný na základe medzivládnej dohody.

Hlavným cieľom je pobyt detí v prírode, v horskom čistom prostredí – a to prostredníctvom zážitkových vzdelávacích aktivít v okruhoch: slovenský jazyk: komunikácia detí a animátor prebieha v slovenskom jazyku, prírodovedná časť: poznávanie fauny a flóry Vysokých Tatier, turistika – náučné chodníky, spoznávanie okolitých jaskýň, kultúrno historická časť:  zoznámenie s tradičnými remeslami, návšteva múzeí spojená s kvízovými otázkami v slovenskom jazyku.

Počet účastníkov: 50 detí + 4 dospelí

 

 • Letný kurz slovenského jazyka a kultúry „Sme v slovenčine doma“  pre stredoškolákov  11. 30. 8. 2017

Letný kurz je určený všetkým vo veku 14 – 18 rokov žijúcim mimo územia Slovenskej republiky, ktorí sa chcú naučiť slovenský jazyk alebo sa v ňom chcú zdokonaliť. Dĺžka kurzu spĺňa požiadavku MŠVVaŠ na jazykový kurz.

Naším cieľom je:

 • poskytnúť  komunikačný priestor  na zlepšenie komunikačných zručností zúčastnených osôb;
 • sprostredkovať  poznatky o súčasnom Slovensku, o jeho obyvateľoch a kultúre;
 • motivovať k následnému rozvíjaniu komunikačnej kompetencie v slovenskom jazyku    a k spoznávaniu Slovenska.

Letný kurz obsahuje: 6 hodín výučby slovenského jazyka denne, voľnočasové aktivity, výlety po Slovensku, návštevy kultúrnych podujatí, diskusné stretnutia. 

Počet účastníkov celého kurzu: 20