Výzva 2016 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2016/2017

 Vážení študenti a zamestnanci Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici!

 Národná agentúra SAAIC zverejnila Výzvu 2016 na predkladanie žiadosti o Erasmus+ grant na špeciálne potreby pre akademický rok 2016/2017.

 Výzva sa týka študentov a zamestnancov vybraných na mobilitu ERASMUS+ v akademickom roku 2016/2017, ktorí si môžu nárokovať grant pre špeciálne potreby.

 V prípade, že k nim patríte, kontaktuje, prosím, fakultného koordinátora na svojej fakulte.

 

Postup pri udeľovaní špeciálnych grantov je nasledovný:

1. Žiadosti predkladajú študenti a zamestnanci prostredníctvom fakultných koordinátorov/administrátorov na svojej  fakulte do inštitucionálnej kancelárie mobilít študentov a zamestnancov KA1 na R-UMB.

2. Žiadosti je potrebné zaslať najneskôr 30. apríla 2016.

3. V programe Erasmus+  každý účastník mobility, ktorý získa špeciálny grant, je povinný tento grant vyúčtovať na základe reálnych nákladov. Po návrate z mobility musí predložiť na svojej vysokej škole (svojmu Erasmus koordinátorovi)  všetky doklady k vyúčtovaniu špeciálneho ERASMUS+ grantu (napr. letenku sprevádzajúcej osoby, faktúru za špeciálnu prepravu/ubytovanie atď.), ktorý žiadateľovi poskytla vysoká škola. Vysoká škola je povinná toto vyúčtovanie skontrolovať a v zmysle predložených dokladov upraviť pridelený špeciálny grant.  Preto je veľmi dôležité, aby požadovaná výška špeciálneho grantu bola reálna a podľa možnosti čo najpresnejšia.

4. Fakultný koordinátor/administrátor plne zodpovedá za náležite vyplnenú a skontrolovanú prihlášku, predtým, ako ju zašle na podpis na R-UMB.

5. Formuláre žiadostí o špeciálny grant sú k dispozícií v inštitucionálnej kancelárii pre program Erasmus+

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Lucia Oboňová