Stratégia internacionalizácie podľa správy o medzinárodnej spolupráci 2015

Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje priority UMB v oblasti prehlbovania medzinárodného rozmeru jej činností.

Stratégia internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej vychádza:

- z dlhodobých zámerov rozvoja UMB vnímaných komplexne, vrátane špecifikovanej oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce, spojenej so súčasným procesom internacionalizácie európskeho univerzitného školstva,

- z prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov všetkých fakúlt UMB, pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov, ako aj administratívnych pracovníkov UMB,

- z doterajších trendov rozvoja medzinárodnej spolupráce základných pracovísk UMB, jej fakúlt, špecializovaných vedeckovýskumných jednotiek, ako aj UMB ako celku,

- zo súčasných a očakávaných trendov vývoja podmienok univerzitného života na Slovensku, ktoré bude v najbližších rokoch ovplyvňovať reformná úspornosť, racionalita, integrácia a internacionalizácia, spojené s tlakom na zvyšovanie flexibilnosti, otvorenosti a životaschopnosti jednotlivých univerzít,

- z vývoja v Európskej únii s dominujúcim a rozvíjajúcim sa bolonským procesom v univerzitnej oblasti,

- z trendov v jej najbližšom okolí, kde sa EÚ cieľavedomou európskou politikou susedstva (ENP – 2004), iniciatívou východného partnerstva (2009), zacieleného na rozvoj strategickej spolupráce s vybranými krajinami v bývalom sovietskom priestore, ako aj rozvojom strategického partnerstva s Ruskou federáciou (1994, 2004) usiluje o rozvoj stabilného a kooperatívneho zázemia dominantného formujúceho sa kontinentálneho komplexu vo svete,

- ako aj z rysujúcich sa tendencií vo svetovom spoločenstve, ktoré ešte dlho budú zásadne ovplyvňovať dosahy svetovej hospodárskej krízy, spojené s urýchľovaním tendencie presunu epicentra dynamiky hospodárskeho diania z transatlantickej oblasti do ázijsko-tichomorského regiónu.

Priority stratégie internacionalizácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú:

-          prehlbovanie tradične intenzívnej medziuniverzitnej spolupráce s partnerskými univerzitami v stredoeurópskom priestore, najmä v krajinách Vyšehradskej štvorky,

-          regióny južnej a východnej Európy s dôrazom na slovanské krajiny a osobitne na tradičné komunity Slovákov žijúcich v zahraničí,

-          spolupráca s európskymi krajinami (členské štáty Európskej únie, širšie tiež na Európsku hospodársku oblasť a Švajčiarsko),

-          frankofónne krajiny Európy a sveta,

-          širšia dimenzia vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD – G34), vrátane zámorských, ako aj na rozvoj spolupráce s krajinami ambicióznej globálnej koordinačnej skupiny BRICS.

Cieľom procesu internacionalizácie UMB je vytvoriť kvalitatívne hodnotné prostredie pre medzinárodnú spoluprácu na domácej akademickej pôde a zároveň budovať funkčné väzby na partnerské inštitúcie v medzinárodnom kontexte.