UMB odporúčania v súvislosti s ochorením COVID-19

5. 3. 2020

UMB dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19

So zreteľom na vývoj šírenia infekcie v európskom priestore koronavírusom  SARS-CoV-2 a so zreteľom na intenzitu mobilít v akademickej sfére sa vedenie UMB v spolupráci s vedeniami  jeho súčastí rozhodlo vydať nasledujúce opatrenia pre študentov a zamestnancov UMB:

 

  • Výučba na UMB v dennej aj externej forme pokračuje zatiaľ bez obmedzenia.  Situácia  týkajúca sa šírenia infekcie koronavírusom SARS-CoV-2 bude sledovaná a operatívne vyhodnocovaná pracovnou skupinou zriadenou pre tento účel.
  • V prípade výskytu koronavírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej republike sa výučba v rámci Univerzity tretieho veku na UMB pozastaví s okamžitou platnosťou.
  • Študentom a zamestnancom po návrate na Slovensko z rizikovej oblasti odporúčame zostať dva týždne v samoizolácii mimo akýchkoľvek priestorov UMB vrátane študentských domovov (zamestnanci môžu požiadať nadriadených o prácu na doma, resp. dovolenku). Študenti sú povinní informovať o neúčasti na výučbe príslušné  študijné oddelenie.
  • Účasť na služobných cestách a výmenných programoch (napr. Erasmus) do Talianska, Čínskej ľudovej republiky, Južnej Kórey, Iránu je do odvolania pozastavená.
  • Odporúčame nerealizovať plánované služobné cesty a pobyty na výmenných programoch do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu  SARS-CoV-2.
  • V prípade  plánovaných služobných ciest do oblastí bez výskytu koronavírusu UMB odporúča svojim študentom a zamestnancom:

- rešpektovať cestovné odporúčania MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019,

- pri vycestovaní do zahraničia vybrať vhodné cestovné poistenie,

- nakupovať letenky s možnosťou pripoistenia storna,

- rezervovať ubytovanie s možnosťou stornovania,

- pri vycestovaní do zahraničia zvážiť možnosť registrácie prostredníctvom formulára (Formulár) na stránke MZVaEZ SR (prípadne stiahnuť bezplatnú aplikáciu Svetobežka),

- pri vycestovaní mať k dispozícii kontaktné údaje na slovenský zastupiteľský úrad v danej krajine.

  • Odporúčame nepozývať študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom  koronavírusu SARS-CoV-2 v období trvania letného semestra akademického roka 2019/2020.
  • V prípade šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 v Slovenskej republike odporúčame neorganizovať  v letnom semestri akademického roka 2019/2020 hromadné podujatia na pôde UMB.
  • V prípade akýchkoľvek zmien  vo vývoji epidemiologickej situácie, budú študenti a zamestnanci informovaní o ďalšom postupe.
  • Pre účely priebežného monitorovania vývoja situácie týkajúcej sa šírenia infekciekoronavírusu SARS-CoV-2 a prijímania včasných a účinných opatrení bola zriadená dočasná „Pracovná skupina UMB  pre prijímanie opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2“ v zložení rektor UMB, prorektori UMB, kvestor UMB, dekani fakúlt, riaditeľ SÚZ, riaditeľka UK, referent CO, referent BOZP a PO.

 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., v. r.

                                                                                   rektor UMB