Welcome to Comenius.update conference

Department of Theology and Christian Education


invites you to participate at the International Theological Scientific Conference
COMENIUS.UPDATE

Srdečne pozývame na medzinárodnú teologickú konferenciu Comenius.Update, organizovanú pri príležitosti 350. výročia úmrtia J. A. Komenského - pedagóga, teológa, kňaza, biskupa Jednoty bratské. Jej cieľom je skúmať možnosti a metódy aplikácie teológie Jana Amosa Komenského v podmienkach súčasnosti. Konferenciu organizuje Katedra teológie a katechetiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, a to dňa 3. marca 2020 v Banskej Bystrici.

The intention of the scientific conference organized on the occasion of the 350th anniversary of the death of J. Á. Comenius - a pedagogue, theologian, priest, bishop of the Unity of Brethren, is to explore the possibilities and methods of applying the theology of Jan Amos Comenius in the present conditions. The conference is organized by the Department of Theology and Catechetics at the Faculty of Education of Matej Bel University in Banská Bystrica on March 3, 2020 in Banská Bystrica. More information.