Aktuality

Upozornenie pre účastníkov mobilít Erasmus+

Národná agentúra programu Erasmus+ môže uplatniť inštitút vyššej moci pre mobility plánované/realizované do/z oblastí, ktoré by indikovali výskyt koronavírusu. Národná agentúra bude posudzovať jednotlivé žiadosti individuálne a bude požadovať od príjemcu grantu:

  • preukázanie existencie objektívnych a neodvrátiteľných prekážok, ktoré viedli alebo by mohli viesť k nedodržaniu zmluvných podmienok (napr. v podobe screenshotov stránky MZVaEZ SR, písomnej informácie od prijímajúcej/partnerskej organizácie),
  • preukázanie všetkých preventívnych opatrení a úsilia, ktoré mali viesť k zabráneniu vzniku okolností smerujúcich k nedodržaniu zmluvných podmienok alebo k minimalizácii dopadov na realizáciu aktivít.
  • medzi takéto opatrenia zamerané na predchádzanie alebo minimalizovanie škôd môžu patriť:
  • zmena termínu realizácie mobility, nadnárodných stretnutí a pod. (v ojedinelých prípadoch zmena trvania zmluvy),
  • zmena cieľovej krajiny tam, kde je to možné,
  • výber vhodného cestovného poistenia pokrývajúceho aspoň časť nákladov,
  • nákup leteniek s možnosťou stornovania,
  • rezervácia ubytovania s možnosťou stornovania a pod.

 

V každom akútnom prípade, pri dotazoch od študentov, alebo pri plánovaní mobilít učiteľov, zamestnancov je potrebné postupovať podľa inštrukcií a o každom prípade informovať oddelenie medzinárodnej spolupráce, kontaktné body pre Erasmus+.

 

Stránky:

MZVaEZ SR: https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia : https://www.who.int/westernpacific/emergencies/novel-coronavirus

ECDC – Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb :

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea