https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Internacionalizácia

Internacionalizácia

Internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania patrí medzi jednu z priorít Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzinárodné vzťahy rozvíjame prostredníctvom medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, formou účasti na medzinárodných podujatiach či na základe členstva v medzinárodných organizáciách. Poskytujeme informácie o možnostiach štúdia či stáží v zahraničí.

 

Strategické partnerstvá

Cieľom strategických partnerstiev je podporiť rozvoj, prenos a/alebo vykonávanie inovatívnych postupov, ako aj vykonávanie spoločných iniciatív na podporu spolupráce, partnerského učenia a výmeny skúseností na európskej úrovni.
Strategické partnerstvá sú otvorené pre všetky typy organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno-ekonomických odvetviach, a tiež pre organizácie vykonávajúce prierezové činnosti pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne a regionálne orgány, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie). V závislosti od priority, ktorá sa rieši v rámci projektu, by strategické partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a osobitné odborné znalosti a dosiahnuť relevantné a kvalitné výsledky projektu.
Získanie financovania strategických partnerstiev predpokladá riešenie
a) aspoň jednej horizontálnej priority alebo
b) aspoň jednej konkrétnej priority týkajúcej sa oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, ktorá je najviac ovplyvnená.

Partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých:

Ako sa môžete prihlásiť?

Žiadosti by sa mali predložiť národnej agentúre v krajine účastniacej sa programu, kde je organizácia podávajúca žiadosť založená.

Ďalšie informácie

Podrobné informácie o kritériách, postupoch a termínoch nájdete v sprievodcovi programom Erasmus+.

Národné agentúry, prípadne národné kancelárie (v partnerských krajinách) vám poskytnú viac informácií. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Pokyny pre žiadateľov o grant v oblasti strategických partnerstiev

1. Vyplniť mandátnu zmluvu a evidenčný list projektu.
2. Vyplnenú mandátnu zmluvu zaslať na Rektorát UMB na referát medzinárodnej spolupráce na podpísanie rektorom – minimálne 1 týždeň pred podaním projektu.