https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Medzinárodné vzťahy old - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Ďalšie programy spolupráce

CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedeckovýskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Prioritou je rozvoj spoločných študijných programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu diplomových a dizertačných prác. V rámci programu CEEPUS je takisto možné realizovať exkurzie a letné školy, koordinačné stretnutia a jazykové kurzy, ktoré dopĺňajú odbornú a vedeckú spoluprácu medzi partnerskými univerzitami.

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl. Štipendium slúži na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov a postdoktorandov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

NEMECKÁ AKADEMICKÁ VÝMENNÁ SLUŽBA

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) je spoločné zariadenie nemeckých vysokých škôl. Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny študentov a vedeckých pracovníkov. DAAD poskytuje štipendiá na študijné, výskumné, umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku.

AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO

Akcia Rakúsko-Slovensko - spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Cieľovou skupinou sú: študenti - najmä diplomanti,  doktorandi a postdoktorandi. Podporené sú krátkodobé pobyty, letný jazykový kurz, pobyty na prípravu diplomových prác a  výskumné pobyty.

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.

FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM

(Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA)

Štipendium umožňuje šesť- až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.